نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یادگیری الکترونیکی به عنوان
یک فناوری آموزشی جدید به سرعت در حال گسترش، توسعه و تحول است. چنین گستردگی دست
اندرکاران
را ملزم به اعمال روش‌های علمی و منطقی در اجرا، مدیریت و ارزشیابی پروژه‌های یادگیری
الکترونیکی کرده ‌است. یکی از روش‌های پیروی از منطق و عقلانیت در یادگیری
الکترونیکی امکان‌سنجی پیش از اجرای پروژه‌های یادگیری الکترونیکی است. پژوهش حاضر
با هدف بررسی امکان اجرای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام
شده است. جامعه‌ی آماری تمامی دانشجویان و استادان دانشگاه شهید چمران اهواز در
نیمسال دوم سال تحصیلی 86-85 بودند. نمونه‌ی این پژوهش از میان دو گروه دانشجویان
(351 نفر)، و استادان (129 نفر)، انتخاب شد. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی بود. ابزار
پژوهش پرسشنامه‌های استانداردی بود که قبلاً توسط پژوهشگران دیگری مورد استفاده
قرار گرفته بود. در این پژوهش از دو پرسشنامه‌ی استاندارد، یکی برای دانشجویان و
دیگری برای استادان استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (میانگین،
انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس یک راهه
ANOVA) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد
که دانشجویان و استادان دانشگاه شهید چمران برای شرکت در یادگیری الکترونیکی آمادگی
نسبی دارند. به‌علاوه، تحلیل استنباطی داده‌ها نشان داد که بین دانشجویان گروه‌های
علوم انسانی و علوم پایه از نظر آمادگی برای شرکت در یادگیری الکترونیکی تفاوت معنی‌داری
وجود دارد، اما بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان و آمادگی برای شرکت در یادگیری
الکترونیکی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. بر اساس یافته‌ی دیگر این پژوهش، تفاوت معنی‌داری
بین مرتبه‌ی علمی اعضای هیأت علمی و نگرش آنان نسبت به میزان آمادگی استادان برای
ارائه‌ی دروس به صورت الکترونیکی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring readiness for e-learning project

نویسندگان [English]

  • G Rahimidoost
  • S.A Razavi

چکیده [English]

E-learning as new educational technology is rapidly developing, expanding and changing. This rapid expanding has prompted administrators to follow scientific and rational methods in implementing, managing and evaluating e-learning projects. Need assessment as a scientific and rational method is a way to follow prior to adopting e-learning projects. The goal of present research was to measure ShahidChamranUniversity’s readiness for adopting e-learning. The Population of the research consisted of all students and faculty members in the second semester of the academic year 1385-1386. The Samples comprised 351 students and 129 faculty members selected by stratified random sampling method. Two standard tests were administered; one to students and the other to faculty members. In order to analyze data, both descriptive and inferential statistics (ANOVA) were used. Findings revealed that the students and faculty members of ShahidChamranUniversity are relatively ready for e-learning. In addition, inferential analysis of data showed that there is a significant difference between humanities and basic sciences students in readiness for e-learning, but the no significant difference between academic achievement of students and readiness for e-learning was discovered. According to another finding there is no significant difference between rank of faculty members and their attitudes towards university readiness for e-learning.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Learning
  • need assessment for e-learning
  • University
  • need assessment