نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش بر آن است تا ضمن مقایسه‌ی روش‌های تدریس سنتی و فعال، بررسی نماید که کدامیک از الگوهای تدریس کارآیی گروهی، تدریس اعضای گروه، قضاوت عملکرد و الگوی روشن‌سازی طرز تلقی، تأثیر بیش‌تری بر افزایش میزان سواد خواندن و درک مطالب درسی دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم ابتدایی شهر تهران داشته‌اند. جامعه‌ی پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی چهارم ابتدایی شهر تهران بوده است. نمونه شامل 10 کلاس است که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. روش پژوهش شبه آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل می‌باشد. هر یک از معلمان شرکت‌کننده در پژوهش در دو جلسه، آموزش‌های لازم را دیده‌اند و پس از اجرای پیش‌آزمون، سه درس انتخاب شده از کتاب «بخوانیم» فارسی سال چهارم دوره‌ی ابتدایی را تدریس نموده‌اند. داده‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس یک عاملی (ANOVA) و دو عاملی (طرح5×2) و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شده‌اند. نتایج حاکی از آن است که تفاوت معنی‌داری بین روش‌های تدریس سنتی و فعال در افزایش میزان سواد خواندن و درک مطالب درسی وجود ندارد. تأثیر تعامل میان الگوهای تدریس و جنسیت بر نمرات خواندن دانش‌آموزان معنی‌دار بوده است. به گونه‌ای که بدون در نظر گرفتن جنسیت تفاوت معنی‌داری بین روش‌های فعال تدریس و روش سنتی به دست نیامد. پسرانی که با روش تدریس سنتی آموزش دیدند بهترین عملکرد را در گروه پسران داشتند اما در مورد دختران عکس این اتفاق روی داد. دخترانی که با روش سنتی آموزش دیدند ضعیف‌ترین عملکرد را در بین گروه دختران داشتند. بیش‌ترین تأثیر از جنسیت مربوط به الگوی قضاوت عملکرد می‌باشد، به گونه‌ای که در گروه دختران بهترین عملکرد را بعد از الگوی کارایی گروهی به خود اختصاص داده است ولی در گروه پسران پایین‌ترین میانگین مربوط به این الگو می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of different teaching methods of Persian on increasing reading literacy and comprehension of the pupils in Tehran Fourth grade elementary schools

نویسندگان [English]

  • M ghasemi
  • A Tajik esmaeili
  • A Masnavi

چکیده [English]

The present research intends to by way of comparing traditional and active methods of teaching demonstrate which of the following methods: Team Effectiveness Design (TED), Team Member Teaching Design (TMTD), Performance Judging Design (PJD) & Clarifying Attitudes Design (CAD) is/are more effective in increasing reading literacy and comprehension of the pupils in the Tehran fourth grade elementary. The research population consisted of all girls and boy pupils in Tehran’s fourth grade elementary schools. The Sample consisted of 10 classes selected by cluster sampling method. A semi- experimental design with Pretest- posttest control group was used. Teachers received training in two sessions. Data were analyzed using the one way analysis of variance and two way analysis (2×5design) and Tukey's Honestly Significance Difference Test (HSD). The results show that differences between traditional and activity methods of teaching were not significant. Interaction effect between methods of teaching and gender was significant. In fact by controlling gender the difference between traditional and activity methods of teaching was not significant. Boy students who received traditional methods of teaching showed the best performance in boys groups; But in girls groups, those who were exposed to traditional methods exhibited the weakest performance. The highest amount of gender effect belongs to the Performance of Judging Design, thus girls in this group ranked exhibited the highest performance barely lower than their performanceon Team Effectiveness Design whereas in boys group the lowest performance pertains to this group, i.e. Performance Judging Design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional methods of teaching
  • active methods of teaching
  • Reading literacy
  • comprehension