نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله مطالعه‌ی متغیرها و عوامل مؤثر و مرتبط با سازگاری سازمانی دانشگاه با محیط بیرونی و در نهایت ارائه‌ی مدلی برای اندازه‌گیری میزان سازگاری دانشگاه‌های دولتی شهر تهران می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق بر اساس یک رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) استخراج شده و داده‌های کمی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS, SMART PLS تجزیه و تحلیل شده‌اند. متغیرهای تأثیرگذار بر سازگاری سازمانی دانشگاه با محیط بیرونی از ادبیات موضوع، مصاحبه با اندیشمندان حوزه‌ی آموزش عالی و پیمایش دلفی استخراج شده‌اند. میزان کفایت داده‌ها[1] برابر 82/0 و همچنین نتایج آزمون بارتلت نشان‌دهنده‌ی کفایت داده‌ها برای تحلیل عاملی می‌باشد. 53/70 درصد واریانس سازگاری سازمانی دانشگاه با محیط را 9 عامل مدیریت محیط، یادگیری، فرهنگ سازمانی، روابط سازمانی، مشارکت جمعی، استراتژی محوری، مسؤولیت‌پذیری، خودسازماندهی و هدفمندی تبیین می‌کنند. جامعه‌ی این تحقیق دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و 370 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های فوق بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و نسبتی انتخاب شده‌اند. شاخص‌های برازندگی مدل که بر اساس رویکرد مدل‌های تکوینی استخراج شده‌اند (شاخص افزونگی 0024/0، ضریب تعیین 993/0، شاخص برازندگی کلی مدل =98/0، مقیاس اطلاعات بایزین[2] =48/227 و مقیاس اطلاعات اکیکی[3] =06/353 نشان می‌دهد که مدل اندازه‌گیری سازگاری سازمانی دانشگاه، با داده‌های این پژوهش برازش مناسبی دارد.[1]-  KMO


[2]-  Bayesian information criterion.


[3]-  Akaike's information criterion.

عنوان مقاله [English]

Developing a model for assessment of organizational adaptation of university with external environment (Study of Tehran Public Universities)

نویسندگان [English]

  • S.M Mir kamali
  • H Farhadi rad

چکیده [English]

The main purpose of this research was to study the variables and factors that affect adaptation of university to external environment and to develop a model for assessment of Tehran public universities adaptation to external environment. A mixed method research approach involving a three-round Delphi study was used to record responses to the closed-questions and open-ended-questions. Other data were gathered through interview, and a questionnaire. Content analysis was used for assessing qualitative data based on scientific documents and interviews, and for the analysis of quantitative data, factor analysis, reflective and formative modeling based on SPSS, Smart PLS & LISREL were employed. The population of this research comprised Tehran Public Universities (Including: Medical universities, Industrial universities & Complex universities) and the sampling method adopted involved ratio and cluster sampling. 37 variables emerged from literature, Delphi survey and interviews. KMO of 0/82 and the results of Bartlett's test indicated that the data are adequate for factor analysis. Results of factor analysis pointed out that those 37 variables can be partitioned into nine factors.Detective factor analysis results showed that 70.53 of university adaptation variance can be explained by nine factors including: external environment management, learning, organizational culture, organizational communications, participation, strategy orientation, responsibility, self-organizing and goal orientation. T statistics showed that all factors are significant, the most important factor being environment management. Composite reliability of factors i exceeded 88% and the meaning of AVE (average variance explained) pointed out that a large amount of university adaptation variance is explained by those factors. Indices of Redundancy= 0/0024, AIC=353/06, BIC=227/48, GOF=0/98 R2=993 show that the model has goodness of fit with these data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational adaptation
  • Adaptability
  • University models
  • Factors of university adaptation