نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه‌ی تأثیر ساختارهای هدف کلاسی بر بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی و نیازهای روان‌شناختی به اجرا در آمده است. در این مطالعه برای آزمایش مدل فرضی از روش همبستگی به شیوه‌ی تحلیل مسیر استفاده شد. 160 دانش‌آموز دوم متوسطه (77 دختر و 83 پسر) در سال تحصیلی 90-1389 به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی دو مرحله‌ای از نواحی چهارگانه‌ی آموزش و پرورش شهر شیراز انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده مقیاس نیازهای اساسی روان‌شناختی (1985)، ساختارهای اهداف کلاسی (2003)، مقیاس خودکارآمدی عمومی (1982) و مقیاس رضایت از زندگی (2007) بودند. نتایج نشان داد اثر ساختار اهداف عملکردی از سوی داده‌های تجربی مورد تأیید قرار نمی‌گیرد، اما تأثیر ساختار اهداف تبحری بر بهزیستی از سوی داده‌های تجربی حمایت می‌شود. متغیر برون‌زاد اهداف تبحری از توان پیش‌بینی‌کنندگی معنی‌داری برای پیش‌بینی متغیرهای وابسته میانی خودکارآمدی و نیازهای روان‌شناختی برخوردار بودند؛ و این دو به نوبه‌ی خود پیش‌بینی‌کننده‌ی معنی‌داری برای متغیر نهایی بهزیستی روان‌شناختی بودند. این یافته در راستای اهمیت اهداف تبحری که بر یادگیری به منظور تسلط بر موضوع تأکید دارند به‌طور نظری و منطقی قابل فهم است.

عنوان مقاله [English]

The study of the models for relationships between classroom goal structures and psychological wellbeing of students with regard of the mediating role of self- efficacy and basic psychological needs

نویسندگان [English]

  • Mahmood Bohrani
  • Gholamreza Rajabi

چکیده [English]

This research aimed to study of the effects of classroom goal structures on students’ psychological wellbeing with respect to the mediating role of self-efficacy and basic psychological needs. In this regard, the effects of performance and mastery goal structure as exogenous variables with self-efficacy and basic psychological needs as mediating variables on wellbeing were tested through a hypothesis model. Research method in this study was a correlation research. The subjects consisted of 160 secondary students (77 girls and 83 boys) of tenth grade in 2010-11 academic years, which were selected by cluster random sampling method from four educational region of Shiraz city. Instruments included the basic psychological needs scale (1985), the goal structure scale (2003), the self-efficacy scale (1982) and the life satisfaction scale (2007). The results showed that, the effect of performance goals structure were not supported by the empirical data, But the effect of mastery goals structure were supported. The exogenous variable of mastery goals could significantly predict the mediating self-efficacy and basic psychological needs variables, and the latter variables also significantly predicted well-being as the final endogenous variable. In this manner, only the mastery goals structure can predict students' psychological well-being with mediating role of academic self-efficacy and psychological needs. However, this result is in regard with the importance of mastery goals which emphasis on dominated learning over subject has theoretical and logical benef

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological well-being
  • Goal structures
  • Performance goal
  • Mastery goal
  • Self-Efficacy
  • basic psychological needs