نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به «مقایسه‌ی یادگیری اجتماعی- هیجانی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان مدارس غیر دولتی بدون‌کیف و دولتی شهر اصفهان» پرداخته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی چهارم و پنجم مقطع ابتدایی مدارس بدون‌کیف و دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388 بوده است. بدین منظور، 157 نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه‌های یادگیری اجتماعی- هیجانی کورین و همکاران (2009) و مهارت اجتماعی گرشام و الیوت (1990) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در حیطه‌ی یادگیری اجتماعی- هیجانی بین دانش‌آموزان مدارس بدون‌کیف و دولتی تفاوت معنی‌داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing emotional- social learning and social skills among primary students in private bag at school's and public school's of Isfahan

نویسندگان [English]

  • M Sabzvari
  • A Abedi
  • M.J Liaghatdar

چکیده [English]

The present study aims at comparing the social-emotional learning and social skills of the students of the public and bag at school private school’s using a descriptive casual-comparative method. The participants of the presents study consist of the five and fourth grade students of public and bag at school private elementary school’s of Isfahan in the years 1388-1389. For the purpose of this study 157 students were chosen in a multistage random cluster sampling way. To collect data, Coryn et als (2009) Questionnaire of social-emotional learning as well as Gresham & Elliott (1990) social skill models. The results of the study showed that there is a meaningful difference In the social-emotional learning of the bag at school and public school’s students. Regarding social - emotional components (self-regulation, peer relationship, Task articulation), there is a meaningful difference in the self-expression aspect. Regarding the task articulation and peer relationships, no meaning difference was observed. Furthemore the result showed the there is a meaningful difference between social skill of students of bag at school and public school’s. Regarding the social skill components (cooperation, expression, empathy, self- control), there is a meaningful difference in self-expression and self-control aspect. no meaningful difference was observed regarding the cooperation and empathy components. The result of the study also demonstrate that there is a significance difference in the social– emotional learning of the bag at school and public school’s student based on their gender in the aspect of their peer relationship, It means that girl students in comparison with boy students got higher scores with respect to peer relationship component. No significance difference was observed in the social skills of the bag at school and public school’s students based on their gender.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bag at school’s
  • Public school
  • Social-Emotional learning
  • social skills
  • student