نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی یادگیری خود راهبر و مؤلفه‌های آن با رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر سال سوم دبیرستان‌های دولتی شهر بوشهر بود. بدین منظور 246 دانش‌آموز به شیوه‌ی تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و در پژوهش حاضر شرکت نمودند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر مقیاس خود راهبری در یادگیری (فیشر و همکاران)، مقیاس چند وجهی رضایت از زندگی (هیوبنر) بود و نیز برای ارزیابی عملکرد تحصیلی میانگین نمرات درسی (معدل) دانش‌آموزان مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها علاوه بر روش آمار توصیفی، روش تحلیل رگرسیون نیز به کار رفت. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که بین یادگیری خود راهبر و ابعاد آن (خود مدیریتی، رغبت به یادگیری و خود کنترلی) با رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی رابطه‌ی مثبت معنی‌داری وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که بعد خود مدیریتی بهترین پیش‌بین رضایت از زندگی و بعد رغبت به یادگیری بهترین پیش‌بین عملکرد تحصیلی است. به عبارتی نتایج تحلیل نشان داد که مؤلفه‌های یادگیری خود راهبر پیش‌بین مناسبی برای رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the relationship of self directed learning with life satisfaction and academic performance of female students

نویسندگان [English]

  • N Behrouzi
  • M Shogabi
  • M Mehrabizadeh honarmand
  • GH Maktabi

چکیده [English]

The present study attented to examine the relationship of self directed learning with life satisfaction and academic performance of female students. The population of this study included all of the female student of high school in Bushehr. The sample used in this study consisted of 246 female students who were selected randomly by multistage sampling method. The scales used this study were Self Directed Learning Scale and Multidimensional Students Life Satisfaction Scale. The average of student was used as index of academic performance for analyzing the data simple correlation and multiple regression were used. For analyze the data, both descriminant analysis and descriptive statistics were used. The results of this study showed that the correlation of self directed learning and its dimension with life satisfaction, and academic performance were significantly positive. In addition, the results of regression indicated that self management was best predictor of life satisfaction, and desire for learning was best predictor of academic performance in students. the results of regression indicated that dimension of self directed learning were best predictor of life satisfaction and academic performance. These findings were discussed in the light of related theories and past research results. Some educational implications were offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self directed learning
  • Life Satisfaction
  • Academic Performance