نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بهره‌گیری از یکی از شیوه‌های نوین ِپژوهش، تحت عنوان «فراتحلیل»، به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش‌های انجام شده در کشور ایران، در زمینه‌ی مطالعات دوزبانه و آموزش‌های پیش از دبستان در پیشرفت تحصیلی پرداخته است. بدین منظور، تعداد 28 پژوهش انجام یافته در زمینه‌ی مطالعات دوزبانگی و آموزش پیش دبستانی از مراکز پژوهشی کشورگردآوری و از میان آن‌ها به روش پیشنهادی تابانه (2004) و نمونه‌گیری گوله برفی تعداد10 پژوهش که قابلیت بررسی داشت، برای فرا تحلیل انتخاب شد. پژوهش‌ها بر اساس این فهرست که شامل مؤلفه‌های روش شناختی تحقیق مانند پرسش‌ها، فرضیه‌ها، اهداف، جامعه‌ی آماری، نمونه‌گیری، روش پژوهش، روش آماری، روایی و پایاییِ پرسشنامه‌ها است، برای فرا تحلیل انتخاب شدند. تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار فرا تحلیلِ جامع صورت گرفت. نتایج پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش ترکیب اندازه اثر به روش اشمیت وهانتز (1990) نشان داد که رابطه بین دوزبانگی و پیشرفت تحصیلی حمایت لازم را دریافت نکرد. همچنین نتایج حاکی از آن است که آموزش‌های پیش از دبستان، عملکرد تحصیلی را تبیین می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of meta analysis of role of pre-school education and bilingualism in education achivement

نویسندگان [English]

  • A Shiralipour
  • M Asadi
  • A.M Nazari
  • Z Shakuri

چکیده [English]

This research using one of new research methods namely meta-analysis evaluates the results of studies surveying effective agents bilingualism and preschool education in education achievement. These studies have been accomplished in Iran. In this way 28 accomplished researches about effective agents bilingualism and preschool education in scholastic achievement were gathered and 10 reports of them were chosen for meta-analysis. These reports on base of research methodology parameters concluding questions, theories, statistic society, sampling, research method, statistic method validity and reliability of inventory were chosen for meta-analysis. Statistic analysis by use of comprehensive meta-analysis software was done. This study using incorporation of effect size by Schmitt and Hunts method shown that there is no relation between bilingualism and education achievement, but there is relation between education achievement and preschool education.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta- analysis
  • Bilingualism
  • Preschool education
  • Education achievement