نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش در سطح سازمان آب و برق استان خوزستان تحت عنوان بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی ICDL برتوانمندی‌های دانشی، نگرشی و مهارتی کارکنان انجام گردید. الگوی نظری تحقیق بر اساس الگوی انتقالی هالتون بود که با بهره‌گیری از تحقیق آمیخته (کمی و کیفی) بررسی گردید. جامعه‌ی آماری این تحقیق کلیه‌ی کارکنان و مدیران سازمان آب و برق خوزستان را تشکیل می‌دهد، که مجموعاً 1270 نفر می‌باشند. در این خصوص با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند اما تعداد پرسشنامه‌ی برگشت داده 200 مورد بوده است. با 20 نفر نیز مصاحبه انجام گرفت. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات تحلیل اسناد شرکت، مصاحبه و پرسشنامه است، که در سه حیطه‌ی دانشی، مهارتی و نگرشی توسط پژوهشگر تهیه گردیده است. روایی پرسش‌نامه با استفاده از روش روایی صوری و پایایی آن از طریق روش آماری آلفای کرونباخ محاسبه گردید که میزان آن 95/0 بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. بعد از تحلیل نتایج مشخص شد تأثیر دوره‌های آموزشی ICDL برتوانمندی‌های دانشی، مهارتی و نگرشی، ضعیف و پایین‌تر از استاندارد تعیین شده است، که نشان‌دهنده‌ی ضعف در نظام آموزشی سازمان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the effectiveness of ICDL training courses on knowledge, attitude and skills of employees of Water and power organization of Khuzestan provine

نویسندگان [English]

  • A Kordzangeneh
  • S Shahi
  • Y Mehralizadeh

چکیده [English]

This research is addressing the issue of effectiveness of ICDL training courses on knowledge, attitude and skills of employees of Water and Power organization (WPO) in Khuzestan province. The research used transactional model of Halton. Research sampling technique was stratified sampling technique which from 1279 employees of WPO 220 employees were selected. A researcher designed questionnaire which composed of three mail elements of knowledge, attitude and skills of ICDL courses were distributed among 200 employees and interview been done with 20 other employees. Collected data were analysed with spss and qualitative method. The results show that the employees' satisfactions with ICDL effectiveness were lower than expected. This means that organization activities in relation to ICDL courses require more attention and reengineering

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICDL Training courses. Training effectiveness
  • knowledge
  • attitude and skills