نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی مبانی نظری جهانی شدن و اثرات آن بر اهداف کلی برنامه‌ی درسی نظام آموزش و پرورش ایران می‌باشد. در این رابطه سه نظریه‌ی مهم فلسفی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در آثار والراشتاین (نظریه‌ی نظام جهانی)، مایر و بولی (نظریه‌ی سیاست جهانی) و رابرتسون (نظریه‌ی فرهنگ جهانی) بوده، در حوزه‌ی نظام آموزشی و برنامه‌ی درسی بررسی شده است. بازتاب هر نظریه در برنامه‌ی درسی نشان می‌دهد که جهت‌گیری برنامه‌ی درسی نظام‌های آموزشی به سمت جریانی از تکثرگرایی، توجه به خرده فرهنگ‌ها، توجه به هویت ملی و بومی، آموزش فنی حرفه‌ای، آموزش مادام العمر و تمرکززدایی پیش می‌رود. با توجه به این‌که جامعه‌ی ایران نیز جامعه‌ای جوان و در حال گذر است و ضرورت میزان اثرپذیری اهداف برنامه‌ی درسی این کشور از تحولات جهانی امری اجتناب ناپذیر است، لذا این پژوهش با بهره‌گیری از روش کیفی– تحلیلی به بررسی میزان تناسب اهداف برنامه‌ی درسی ایران با اهداف برنامه‌ی درسی نظریه‌های نامبرده پرداخت. در این پژوهش مشخص شد این نظریه‌ها شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با اهداف برنامه‌ی درسی ایران دارند و فرصت‌ها و تهدیدهایی ایجاد می‌کنند. فرصت‌های این سه نظریه برای برنامه‌ی درسی ایران، توجه به خصوصی‌سازی، تمرکز زدایی، برنامه‌ی درسی تلفیقی، تأکید بیش‌تر بر هویت ملی، خرده فرهنگ‌ها، صلح و آموزش مداوم می‌باشد. تهدیدات این سه نظریه برای برنامه‌ی درسی ایران در تأکیداتی است که بر برنامه‌ی درسی موضوع‌محور، بهره‌کشی اقتصادی، ترویج روحیه‌ی مصرف‌گرایی و ناهمواری توزیع دانش دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Globalization and its Effects on Curriculum Goals in Educational System of Iran

نویسندگان [English]

  • S.M Marashi
  • Y Mehralizadeh
  • T Toosi

چکیده [English]

The aim of this research is study ofTheoretical foundation of Globalization and its impact on goals of curriculums in Iran education system. In doing this, three known philosophical, economical, cultural, and political theories are considered with focusing on the curriculum goals which have been discussed by Valershtan (world system theory), Mayer and Boli (world polity theory, and Robertson (world culture theory). Reflection of each theory in curriculum shows that trends of educational system in the world is shifting towards a pluralism, minorities, national and local cultures, technical and vocational education, lifelong learning, and decentralization. With regards to Iran’s society characteristics as a young society this research was going to see the reflection of those theories over Iranian education system and its curriculum goals. The results revealed that there are some positive reflections and opportunities from those theories within Iran’s education system particularly issues such as privatization, decentralization, integrated curriculum, peace and lifelong education. At the same time, some of the threatens of the impact of those theories in Iran’s education system are addressing single subject curriculum, economic manipulation, customers consumption and inequality of education system for all children