نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی پیمایشی است که هدف آن بررسی زمینه‌های ایجاد سازمان‌ یادگیرنده در آموزش و پرورش شهر سمنان بوده است. جامعه آماری شامل کلیه‌ی کارکنان آموزش و پرورش شهر سمنان به تعداد 1715 نفر بوده که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 313 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. یک پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 89/0 و دو چک‌ لیست در این پژوهش استفاده شده‌اند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، جدول و نمودار) و آمار استنباطی (آزمون t و تحلیل عاملی) استفاده گردید و از تجزیه و تحلیل این نتایج حاصل گردید: 1- کارکنان از لحاظ برخورداری از ویژگی‌های سازمان‌ یادگیرنده از نظر (قابلیت‌های ‌فردی، یادگیری ‌تیمی و الگوهای‌ ذهنی) در وضعیت مطلوبی قرار دارند، اما از نظر (تفکر سیستمی و دورنمای مشترک) از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشند. 2- آموزش و پرورش برای تبدیل شدن به سازمان ‌یادگیرنده دارای زیرساخت‌های فرهنگی مناسب می‌باشد، اما از زیرساخت‌های فیزیکی مناسب برخوردار نیست. 3- آموزش و پرورش برای تبدیل شدن به سازمان‌یادگیرنده از امکانات‌ آموزشی مناسب برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey of the requirements for creating learning organization in Semnan City educational system

نویسندگان [English]

  • A Aminbeidokhti
  • S Maisami

چکیده [English]

Changing the environment is a ubiquitous phenomenon which is nowadays inseparable from organizational life. Peter Sange believes that in a complicated world, those organizations can survive that constantly increase their knowledge in order to compete with rivals. The aim of this study is to assess teachersُ attitudes toward creating a learning organization at Semnan City educational system. The research methodology is descriptive and the statistical population comprises all teachers of Semnan City educational system. A sample of 313 teachers was randomly selected. A researcher's made questionnaire was used for collecting data, and for data analysis descriptive statistics (prequncy, percentage table) and inference statistics (T- test and Factorial analysis) were used. The findings revealed that the educational system has suitable cultural in frastructure whit respect to conversion into a tearning organization but lacked physical infrastructure and suitable educational facilities. Besides, educational employees in terms of Peter Sange three principles of personal mastery, team learning and mental models are at desirable condition whereas they fall short of a desirable. Start reqarding the two principles of systematic thinking and shared visions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Organization
  • personal mastery
  • team learning
  • systematic thinking
  • mental models
  • shared vision
  • organizational culture
  • educational requirements
احمدی مهربانی، محمدرضا (1382). ارتباط مبتنی بر اعتماد و سازمان‌های اعتماد آفرین، توسعه اعتماد، شماره 5، صص145-140.
اخوان، پیمان - جعفری مصطفی (1385). سازمان‌های یادگیرنده: ضرورت عصر دانایی، تدبیر، شماره 169، صص38-27.
اصلانی، رشید (١٣٧٨). شناخت و تحلیل وضع موجود نظام اداری به روش سیستمی، همایش نظام اداری و توسعه، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.، 1378.
اصیلی، غلام رضا؛ فرهادی، سیدمحمد و رشیدی، محمدمهدی (1382). فن آوری اطلاعات، رویکردی از سازمان‌های سنتی به سازمان‌های یادگیرنده، اقتصاد و مدیریت، شماره 58، دانشگاه آزاد اسلامی، صص98-89.
البدوی، امیر- شفاعی، رضا (١٣٨١). مقدمه‌یی بر راهکارهای ایجاد سازمان‌یادگیرنده در ایران، فصلنامه دانش مدیریت، ٥٧، صص 37-26.
ایران نژاد پاریزی، مهدی- جاویدیار، ناهید (1384). سازمان‌ یادگیرنده: دیدگاه‌ها و مدل‌های جدید، مدیریت و توسعه، شماره 27، صص 20-11.
پرداختچی، محمدحسن (1379). بهسازی و بالندگی سازمانی رویکردی نوین و جامع در مدیریت تغییر، چکیده مقالات همایش تغییر و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
تصوری، میثاق؛ پوراصغری حقی، نرگس (1379). سازمان یادگیرنده دور یا نزدیک، فصلنامه صنایع، شماره 24، دانشگاه صنعتی شریف، صص 69-58.
حسنی، محمد (1385). الگویی برای اشاعه نوآوری در نظام آموزش و پرورش ایران، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال پنجم، شماره 15، صص 159-145.
حسینی، علی (1٣٨٢). بررسی نقش معلمان در عدم کاربرد فناوری اطلاعات، رشد و تکنولوژی آموزشی، شماره ١٨، صص 45-32.
دمیرچلی، فریبا (1381). بررسی وضعیت دانشگاه شهید بهشتی بر اساس اصول سازمان‌یادگیرنده، پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
رسته مقدم، آرش (1384). مطالعه ویژگی‌های سازمان ‌یادگیرنده در یک سازمان یاددهنده، دانش مدیریت، سال هیجدهم، شماره 69، دانشکده مدیریت، صص 92-81.
روزبهانه، داریوش (1380). به سوی یک علم جدید مدیریتی و مبانی نظری سازمان‌ یادگیرنده، تدبیر، شماره 112، دانشکده علوم اداری، دانشگاه شهید بهشتی، صص 58-46.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1388-1384، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
سیدجوادین، سیدرضا (1381). مبانی سازمان و مدیریت، تهران: نشر نگاه دانش.
شهایی، بهنام (1386). کسب مزیت رقابتی با خلق سازمان‌یادگیرنده، تدبیر، شماره 184، صص 32-23.
شیروانی، علیرضا، خلیفه سلطانی، سیدمحسن (1379). چگونه سازمان را به یک سازمان‌یادگیرنده تبدیل کنیم، نشریه فولاد، شماره 18، صص 59-47.
صادق‌پور، ابوالفضل (1382). اصول مبانی سازمان و مدیریت، تهران: مؤسسه فرهنگ و اندیشه.
طوسی، محمدعلی (1379). آموزش و پرورش منابع انسانی ضرورت مدیریت امروز و فردا، آموزش کارکنان، جلد دوم، مجموعه بیست و پنجم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (مرکز آموزش مدیریت دولتی)، صص 142-129.
عالی، مجید (1384). بررسی نگرش کارکنان شرکت خراسان رضوی در ارتباط با سازمان‌یادگیرنده و ارایه راهکارهای مناسب، پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
فانی، علی‌اصغر، حسین‌نژاد، حمید (1381). فرهنگ سازمانی، تدبیر شماره 130، صص 44-33.
قدمگاهی، سیدمحمد - آهنچیان، محمدرضا (1384). بررسی وضعیت مدارس شهر مشهد بر اساس ویژگی‌های سازمان‌ یادگیرنده، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 14، سال چهارم، صص 28-39.
قهرمانی، محمد (1380). سازمان ‌یادگیرنده، برآیند نیم قرن تحولات سازمانی، مدیریت و توسعه، شماره 9، صص87-76.
کریمیان کریمی، حلیمه (1385)، بررسی دبیرستان‌های نمونه دولتی تهران بر اساس ویژگی‌های سازمان‌یادگیرنده از نظر مدیران و معلمان. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا (س).
محمودزاده، سیدمجتبی (1384). بررسی میزان آمادگی سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌های کشور برای تبدیل شدن به سازمان‌یادگیرنده، پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
مسعودیان، نغمه (١٣٨٥). بررسی نقش دبیران دبیرستان‌های شهرستان دامغان در کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یادهی - یادگیری، پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان.
میربها، امید (1381). چالش‌ها و چشم‌اندازهای برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه فناوری اطلاعات در نظام رسمی آموزش و پرورش، مجموعه مقالات همایش‌ها و چشم‌اندازهای توسعه ایران.
میرسپاسی، ناصر؛ دانش‌فرد، کرم ا... (١٣٨٢). طراحی و تبیین الگوی بکارگیری ویژگی‌های سازمان‌یادگیرنده در نظام اداری ایران، مجله اقتصاد و مدیریت، ٥٧، صص 47-33.
نادری خورشیدی، علیرضا (1384). فرهنگ سازمانی یادگیرنده، راهبردی اثربخش جهت حفظ، بقا و توسعه سازمان‌ها در شرایط محیطی ناپایدار، فصلنامه مدیریت، شماره 46، صص 41-29.
نجف‌بیگی، رضا (1379). سازمان و مدیریت، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول.
نصر، احمدرضا؛ صافی، اکرم السادات و نیلی، محمدرضا (1385). ضرورت تغییر، انعطاف و نوآوری در روز شمار تحصیلی مدارس متوسطه نظری، مجله علوم انسانی دانشگاه شیراز، دوره 25، شماره 4، صص235-223.
هویدا، رضا- سیادت سیدعلی- شائمی برزکی، علی (1386). بررسی رابطه مؤلفه‌های سازمان‌یادگیرنده و بهبود کیفیت آموزش در دانشگاه‌های استان اصفهان، مجله پژوهش علوم انسانی دانشگاه اصفهان- جلد 23، شماره 2، گروه علوم تربیتی و مدیریت دانشگاه اصفهان، صص 129-118.
BayraKtaroglu, S., & Kutaniz, R. (2003). Transforming hotels into Learning Organizations: A new Strategy for going global, Tourism Management, 2 (4), 2.4. 123-128.
Carlucci, D. (2007). Knowledge assets Value creation map: Assessing knowledye assets Value drivers using AHP, Expert Systems with Applications, 32 (3), 814-821.
Denison, D. R. (1997). corporate culture and Organizational effectiveness, U.S.A: AVIAT.
Dodgson, M. (1993). Organizational Learning: Areview of Some Literatures Organizational Studies, 14 (3), 97-108.
Garvin, D. A. (1993). Building a Learning Organization, Harvard Business Review, July- August.
Harper, S. (2008). Is Your Organization Learning – Impaired, Industrial Engineer, 40 (4), 526-534.
Herman, D. V. (2007). Celebrating courage in the learning organization, Reclaiming Children and Youth, 16 (3), 50-55.
Hidayatbin, H. (2000). Creating a Learning Organization; integrating, training, performance management and knowledge management.
Kinder, T. (2002). Are schools learning organization? Technovation
Lawrence, B., Chonko, L. B., Dubinsky, A. J., Jones, E., & Roberts, J. A. (2003). Organizational and individual Learning in the sales force; an agenda for sales research.
Liao, S. H., Fei, W. C., & Liu, C. T. (2008). Relationships between knowledye inertia, organizational learning and organization innovation, Teachnovation, 28 (4), 183-195.
Marquardt, M. J. (1996). Building the Learning Organizational, New York Mcgraw-hill.
Murry, P. (2003). Organizational Learning and Learning Organization, 10 (5), 310-328.
Ortenbalnd, A. (2004). The learning organization: toward an integrated model, Learning Organization, 11 (2), 129-144.
Real, C. (2006). Information technology as a determinant of organizational learning and technological distinctive competencies, Journal of Industrial Management, 15 (4), 103-113.
Yang, C. (2007). Can organizational knowledge capabilities affect knowledge sharing behavior, Journal of Information Science, 33 (1), 95-109.