ارزیابی مقایسه‌یی کیفیت چرخه‌ی آموزش کارکنان در دانشگاه‌‌های شیراز و علوم پزشکی شیراز

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه کیفیت چرخه آموزش کارکنان در چهار فرایند سیاستگذاری آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی، مدیریت اجرایی و ارزشیابی آموزشی دو دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز، از دیدگاه مدیران و کارکنان می‌باشد.حجم نمونه در گروه مدیران 140 نفر و در گروه کارکنان 200 نفر می‌باشد که اعضای نمونه در گروه کارکنان با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار این پژوهش بر اساس شاخص‌‌ها و استاندارد‌های کیفیت آموزش کارکنان در قالب چهار زیر مقیاس طراحی گردید که روایی محتوایی و روایی همگرایی و همچنین پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. در تحلیل سؤالات این پژوهش نیز از آزمون آماری اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. به طور کلی یافته‌‌های پژوهش نشان داد که بین دو دانشگاه در زمینه‌ی کیفیت هر چهار فرایند چرخه‌ی آموزش کارکنان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین در دانشگاه شیراز فرایند مدیریت اجرایی در مقایسه با سه فرایند دیگر از کیفیت بالاتری برخوردار می‌باشد و فرایند ارزشیابی آموزشی نسبت به سه فرایند دیگر از کیفیت بسیار پایینی برخوردار می‌باشد و در دانشگاه علوم پزشکی فرایند‌های سیاستگذاری آموزشی و مدیریت اجرایی از کیفیت بالاتری برخوردار می‌باشند و فرایند ارزشیابی آموزشی نسبت به سه فرایند دیگر از کیفیت بسیار پایینی برخوردار می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative evaluation of the quality of personnel training cycle at Shiraz University and Shiraz University of medical Scinces

نویسندگان [English]

  • P Saketi
  • L Dehghani
چکیده [English]

The main purpose of this study was a comparative evaluation of the quality of personnel training cycle at shiraz university (SU) and shiraz university of medical sciences (SUMS).To conduct the study a questionnaire containing four sub-scales (policy making, curriculum planning, program management, and training evaluation) was developed and its validity and reliability were tested and verified. All university and college level administrators (65 SU, 75 SUMS) of both institutions and a random sample of trained personnel (100SU, 100 SUMS) participated in the study by responding to the questionnaire. The collected data was analyzed via repeated measure procedure. The following results were concluded: A significant difference was observed in the quality of personnel training cycle between the two institutions. At SU it was observed that "program management" ranks higher than other three sub-scales and "training evaluation" was evaluated lowest in comparison to other three sub-scales. At SUMS, it was observed that "policy making" and "program management" were practiced better than other sub-scales whereas "training evaluation" was evaluated lowest in comparison to other three sub-scales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personnel training
  • policy making
  • curriculum planning
  • program management
  • Training
  • training evaluation
ابراهیمی‌پور، حسین (1380). بررسی تطبیقی مدیریت برنامه‌‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران.
ابطحی، سیدحسین (1383). آموزش و بهسازی سرمایه‌‌های انسانی. چاپ اول. تهران، انتشارات پویند.
بازرگان، عباس (1380). ارزشیابی آموزشی؛ مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی. تهران، انتشارات سمت.
بازرگان، عباس (1373). آموزش با کیفیت جامع. رهیافتی برای ایجاد تحول در نظام‌‌های دانشگاهی و پیش دانشگاهی. پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت. شماره 30. ص 68-55.
پاکدل، رحمت الله (1383). مدیریت و راهبری آموزش در سازمانها. چاپ اول، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
جنانی، محمدحسین (1373). بررسی سیستم بهسازی منابع انسانی آموزش ضمن خدمت و نقش آن در ارتقا اثربخشی کارکنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
رازانی، عبدالمحمد (1373). مدل اجرایی مدیریت کیفیت جامع. تهران، مؤسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی.
سالیس، ادوارد (2001). مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش. ترجمه سیدعلی حدیقی، (1380). تهران، نشر هوای تازه.
سلطانی، ایرج (1383). نقش استاندارد ISO10015 در ارتقای کیفیت آموزش. فصلنامه مدیریت. شماره 92. صص 15-19.
شیروانی، فریبا (1386). ارزیابی اثربخشی سازمانی واحد‌های آموزش سازمان‌های دولتی و غیردولتی استان فارس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز.
عالیخانی، فرح و ابیلی، خدایار (1381). بررسی عملکرد سیستم توسعه منابع انسانی در دانشکده‌‌های علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران. مجله روانشناسی و علوم تربیتی. سال سی و دوم. شماره 2. صص 57-56.
AL-athari, A., & Zairi, M. (2002). Training evaluation:An empirical Study in Kuwait. Journal of European Industrial Training. 25, 25-42.
AL-Khayyat, R. M. (1997). A macro model of training and development:Validation. Journal of European Industrial Training. 21 (3), 87-101.
Brewer, T. K. (2007). Use of phlillips five level training evaluation and return on investment framework in the U.S. Non-profit sctor. Dessertation for the degree of doctor. University of North Texas
Bunney, H. (1999). Total Quality Management & DALE.B-Publishers LTD Blueprint. Blacckwell
Carayannis, E. G. (1998). Bridging government-university-industry technological learning disconnect: A comparativestudy of training and development policies and practices in the U.S, Jpan, Germany, and France. Journal technovation, 18. Nos 6/7, 383-407.
Garavan, T., Costine, P., & Heraty, N. (1995). The emergence of strategic human resource development. Journal of European Industrial Training. 19 (10), 4-10.
Hanson, D. K. (2003). An index to measure trainers attitudes a bout conducting training evaluations. Dessertation for the degree of doctor. Idaho state university.
Kraiger, K. (2002). Creating, implementing, and managing effective training anddevelopment. Ira. Edition. San Francisco, CA: Jossey-Bas Inc.
Languat, N., & Kipkorir, S. (2004). Professional development of nonteaching university administrators: A Kenyan Public university experience. Ph.D. Dessertation. University of Alberta (Canada).
Mitnik, O. A. (2004). Determinants and effects of Training policies: Evidence from welfare programs in California. Ph.D., dissertation. University of California.
Patel, A., & Randel, G. (1994). Total Quality management The solution to more training in Britain?. Training for Quality, 2 (1), 23-28.
Phillips, Patricia Pullium (2003). Training evaluation in the public sector". Ph.D. Dessertation. The university of Southern Mississippi.
Polanco, N. (2005). The influence of training evaluations on the training Transfer: An experience in a multinational Venezuelan-American corporation. Ph.D. Dessertation. Lynn university.
Sharon, F. M. (2008). Kirkpatrick Model.: Training evaluation practices in the pharmaceutical industry. Ph.D. Dessertation. Capella University. United States.
Spitzer, D., & Conway, M. (2002). Link training to your Bottomm line. Alexandria. VA: ASTD University of Florida (2006). Library training and staff development. from <http://www.uflib.ufl.edu/ pers/Training/Training.htm
Weinstein, M. (2007). Assessment acuemen training. Business ABI. 44 (1), 32-44.