نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه‌ی تأثیر روش‌های تدریس مبتنی بر ساخت و سازگرایی و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضیات (1) دانش‌آموزان پسر سال اول متوسطه می‌باشد. روش تحقیق در این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر سال اول متوسطه شهرستان باغملک در سال 87-86 می‌باشد، که تعداد 50 نفر از آنها (دو کلاس) با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌یی چند مرحله‌یی انتخاب گردیدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش شامل آزمون محقق ساخته‌ی پیشرفت تحصیلی ریاضی براساس مطالب درس ریاضیات (1) و آزمون هوشی ریون می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی به همراه آزمون t گروههای مستقل و تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که پیشرفت تحصیلی ریاضی گروه آزمایشی که با شیوه‌ی ساخت و سازگرایی آموزش دیده بودند، نسبت به گروه گواه که به روش سنتی آموزش داده شدند، بیشتر بوده و تفاوت بین میانگین‌های آنها از نظر آماری معنی‌دار است. همچنین در 4 خرده مقیاس مهارت‌های ریاضی (مدل سازی، فرضیه سازی، استدلال و حل مسئله) دانش‌آموزان گروه آزمایش پیشرفت بهتری داشتند. در ضمن متغیر هوش دانش‌آموزان نیز کنترل گردید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparism of the effects of teaching methods based in constructivism us the traditional approach an the academic performance of male first grade high school students of Baghmalek City

نویسندگان [English]

  • M Mortazavi
  • S Beshkar
  • H Mesgarani
  • GH.A Ahmadi
  • SH Bakhshalizadeh

چکیده [English]

The Purpose of this research is comparing the effects of constructivism and traditional teaching method on academic achievement in math( 1) among first grade high school boy students. The research method applied to this study is a kind of quasi-experimental. The target population of the study- Baghmalek City high school boy- students in 86-87 fifty students in two classes were selected randomly subjects were divided into two equal groups of 25 students each. The control group received instruction with traditional method, whereas the experimental group was exposed to a method based on) .Measurement tools of this study consisted of researcher- constructivism made academic achievement test based on instructional materials in math 1 and The Riven Intelligence Test. First both experimental groups were instructed and then at and a post-test were administered to the two groups. The results of the study showed that academic achievement in the experimental group receiving constructivism- based instrument performed significantly higher than control group, The intelligence variable was controlled.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords :Constructivism teaching method
  • traditional teaching method
  • academic achievement
  • intelligence
چمن‌آرا، سپیده (1382). روش تدریس مبتنی بر ساخت و سازگرایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد آموزش ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی.
داوودی، خسرو؛ پندی، زهره؛ دلشاد، کبری و حامدوزیری، هامانه (1384). کتاب معلم (راهنمای تدریس) ریاضی سوم راهنمایی، شرکت نشر و چاپ کتاب‌های درسی ایران.
شیخی‌فینی، علی‌اکبر (1381). مبانی معرفت‌شناسی سازنده‌گرایی و دلالت‌های یاددهی یادگیری آن. رساله دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس.
کرامتی، محمدرضا (1382). نگاهی نو و متفاوت به رویکرد یادگیری مشارکتی. مشهد: آئین تربیت.
محبی، عظیم (1384). یاددهی، یادگیری با رویکرد فعال (روش‌های تدریس فعال). تهران: عابد.
مؤمنی مهموئی، حسین و کرمی، مرتضی (1386). کاربست رویکرد ساخت و سازگرایی در آموزش. فصلنامه تخصصی پژوهش‌های تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره‌ی یازدهم. صص 154-131.
نیکنام، زهرا (1386).  تبیین ساخت و سازگرایی دیالکتیکی و دلالت‌های آن برای آموزش علوم تجربی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
Decorte, E., & Verschaffel, L. (2006) .Investigating social and individual aspects in teachers approaches to problem solving. University of Leuven, PME.
Greenan, J. (2004). A Comparison of Student Achievement  and Attitudes between constructivist and Traditional classroom Environments in Trailand vocational Electroics Programs. available at: http://Scholar.lib.vy.edu/ejournals/JVER.
Kim, J. S. (2005). The Effecfs of a constructivist Teaching Approaach on student Academic Achievement, self– contept, and Learning strategies {online} available at: http://www.eric.ed.gov/ERIK Docs/data.
Miller, M., & Nunn, G. D .(2001). Useing group diccation to improve social problem solving and Learning .Jurnal Education (Chula Vista, Calif ), 121, 470-475.