نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله در پی آن است تا به تحلیل و بررسی فعالیت‌های علمی دورکهایم در خصوص اهمیت دخالت دولت در حوزه‌ی برنامه‌ریزی‌های اخلاقی، دانش اجتماعی و جامعه شناسی برای ایجاد انسجام و توازن اجتماعی بپردازد. دورکهایم در فعالیت‌های علمی‌اش‌ بیش از پیش در پی آن بود که دولت با دخالت اجتماعی در حوزه‌ی برنامه‌ریزی‌های اخلاقی، دانش اجتماعی و جامعه شناسی را برای ایجاد انسجام و توازن اجتماعی به کار گرفته و پیاده کند. دورکهایم خود را پیشرویی می‌دانست که با پیروی از قوانین جامعه شناختی پوزیتیویستی به دنبال اصلاح جامعه است. او تصور می‌کرد که تعهدش به اصلاحات اجتماعی و اخلاقی از طریق بهبود ساختار و محتوای آموزش و پرورش در سمت و سوی خیر جامعه، او را به یک جامعه‌گرا (سوسیالیست) تبدیل کرده است. اما بر عکس هدف اصلاحی که از آن سخن می‌گفت به اهداف محافظه کاری سنتی، یعنی وفاق اخلاقی و سلسله مراتب پایدار نزدیکتر بود. به باور او، پیشرفت باید به سمت نظم اجتماعی برود، نه به سوی رهایی افراد انسانی و این را وظیفه‌ی شیوه‌های تربیتی نوین می‌دید. دغدغه‌ی اصلی دورکهایم، بازسازی انسجام اجتماعی و وفاق اخلاقی در جهان صنعتی مدرن بود.نتایج حاصل از این پژوهش مبین این واقعیت است که امروزه نیازمند مطالعه‌یی مقایسه‌یی میان گرایشات جامعه محور و فرد محور و گزینش یک راه کارآمد برای تربیت نسل حاضر باشیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A sociological analysis of Emile Durkheim's educational theory

نویسنده [English]

  • M.R Navah

چکیده [English]

In his scientific activities, Durkheim was increasingly pursing the issue that government through social intervention in moral planning, should utilize and implement social knowledge and sociology to establish social coherence and equilibrium. Dorkheim maintained the view that he was a pioneer who intended to reform the society by following social positivist codes (rules). He thought (assumed) that his commitment to moral and social reforms via improvement in the structure and content of education for the benefit of society, made him a sociocentrist (socialist). However, contrary to his alleyed reformative purposes his ideas were closer to the traditional conservative purposes, which involve, moral harmony and permanent hierarchy. In his belief, development must be in harmony with social order, not with human beings freedom, and he assumed that it was the duty of modern educational to realize this goal. Dorkheim's main concern was re-establishing social coherence and social harmony in the modern industrial world.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Society
  • sociology
  • Education
  • norms
  • ethics
  • Values
  • Modern Society
  • industrial society
آرون، ریمون (1363). مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، ج 2، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
دورکهایم، امیل (1359). تقسیم کار اجتماعی، ترجمه حسن حبیبی، قلم.
دورکهایم، امیل (1360). فلسفه و جامعه شناسی، ترجمه فرحناز خمسه‌ای، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها.
دورکهایم، امیل (1368). قواعد روش جامعه ‌شناسی، ترجمه علی محمد کاردان، دانشگاه تهران.
دورکهایم، امیل (1376). تربیت و جامعه شناسی، ترجمه علی محمد کاردان، دانشگاه تهران.
دورکهایم، امیل (1383). صور بنیانی حیات دینی، ترجمه باقر پرهام، نشر مرکز.
کرایب، یان (1382). نظریه جامعه شناسی کلاسیک، ترجمه شهناز مسمی پرست، اگه.
کوزر، لوییس (1368). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی.
گیدنز، آنتونی (1363). دورکم، ترجمه یوسف اباذری، خوارزمی.
له لومان، جنیفر (1385). ساخت شکنی دورکیم، ترجمه شهناز مسمی پرست، نشر نی.
یوناس، فریدریش (1389). تاریخ جامعه شناسی ج 2، ترجمه عبدالرضا نواح، نشر رسش.
هیوز، ادوارد (1379). آگاهی و جامعه، ترجمه عزت ا... فولادوند، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
Kiss, G. (1975). Ein Fuehrung in die Soziologischen Theorien, II. Westdeutsche Verlag.
Koenig, R. (1978). Emile Durkheim zur Diskussiou, Wien, carl Haser Verlag