نوع مقاله : علمی- پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه‌ی خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه با توجه به میزان وابستگی آنان به بازی‌های رایانه‌ای انجام شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش تمامی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه‌ی شهر اهواز بودند که در سال تحصیلی 90 ـ1389 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه 233 دانش‌آموز بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل یک پرسشنامه‌ی محقق ساخته درباره‌ی ویژگی‌های جمعیت شناختی و کم و کیف پرداختن به بازی‌های رایانه‌ای توسط دانش‌آموزان و پرسشنامه‌ی آزمون خلاقیت عابدی بود. داده‌های این پژوهش با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی) تحلیل شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که بین خلاقیت و عملکرد دانش‌آموزان با توجه به تجربه و مدت زمان پرداختن به بازی‌های رایانه‌ای تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the relationship of creativity and academic performance with computer games among high school girl students

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of studying the creativity and academic performance among high school students with regard to rate of their dependency on computer games. The statistical population included all of girl students of high schools in Ahvaz City in the academic year 2010 - 2011. The sample size was 233 subjects. The sampling procedure for this research was multistage cluster sampling. The instruments used consisted of a researcher-made questionnaire involving demographic characteristics and students approach toward computer games and the Creativity Questionnaire by Abedi. The data collected were analyzed using both descriptive and inferential statistical procedures involving (Mean, Standard Deviation, one-way ANOVA, post hoc of Tukey test). The results showed that there was a significant difference between students' creativity and academic performance in terms of experience and amount of time used at computer games.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Creativity
  • Academic Performance
  • Computer games
  • students