نوع مقاله : علمی- پژوهشی

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه‌ی مدارس هوشمند با مدارس عادی شهر اصفهان بر اساس متغیرهای احساس تعلق به مدرسه، انگیزه‌ی پیشرفت و پیشرفت تحصیلی می‌باشد. جامعه‌ی تحقیق حاضر در مدارس هوشمند شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان مدارش هوشمند شهر اصفهان و روش نمونه‌گیری در این مدارس به روش سرشماری می‌باشد. جامعه‌ی تحقیق در مدارس عادی شامل کلیه‌ی مدارس عادی شهر اصفهان و روش نمونه‌گیری در این مدارس به روش خوشه‌ای می‌باشد. ابزار جمع‌آوری دادها در متغیر احساس تعلق به مدرسه پرسشنامه‌ی احساس تعلق به مدرسه بری، بتی (2005)، در انگیزه‌ی پیشرفت تحصیلی پرسشنامه‌ی هرمنس فرم 29 سؤالی و برای اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان از معدل کل آنها استفاده شده است. در این تحقیق از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و از آمار غیر پارامتریک یو من ویتنی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیان‌کننده‌ی این است که بین دانش‌آموزان مدارس هوشمند و عادی شهر اصفهان در متغیرهای فوق تفاوت معنی‌داری وجود دارد و دانش‌آموزان مدارس هوشمند دارای انگیزه‌ی پیشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه‌ی بیشتری نسبت به دانش‌آموزان مدارس عادی این شهر بودند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing School Connectedness, Academic Motivation and Academic Achievement between Smart School Students and Traditional School Students in Esfahan

چکیده [English]

The purpose of this study was compare school connectedness, academic motivation and academic achievement between gifted school students and traditional school students. The research population of this study comprised all the gifted high schools in Esfahan and all the traditional schools is the in Esfahan regions 1 & 3. Sampling method for gifted school students was census takiro and for traditional ones cluster sampling. The instrument used in this study included. The school connectedness questionnaire provided by Bery et al., for measuring academic motivation Hermes’ academic Motivation Questionnaire, and finally academic students GPAs as indices of academic achievement. Statistical methods used for analysis consisted of descriptive and non parametric methods. Results show that there are significant differences in school connectedness and its factors, academic motivation and academic achievement variables between gifted school students and traditional school students. All variables indicated the higher performance of the gifted students on the above variables compared to traditional school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT use
  • Smart school
  • School connectedness
  • academic motivation
  • academic achievements