نوع مقاله : علمی- پژوهشی

چکیده

هدف از این تحقیق، این است که نشان دهد چگونه مدل برنامه‌ریزی آرمانی می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری در نظام دانشگاهی، به خصوص زمانی که با مسئله‌ی تخصیص بهینه‌ی منابع مالی بین دانشکده‌ها در راستای ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشکده‌ها مواجه هستیم، مفید بوده و کاربردی عملی خواهد داشت. مدل طراحی شده، روش تخصیص معتبری برای هیأت رئیسه دانشگاه‌های دولتی تدارک می‌بیند که به سادگی سازگار و قابل انعطاف بوده و به راحتی در هر دانشگاهی قابل به‌کارگیری است. در همین چارچوب در مقاله‌ی حاضر مدلی توسعه داده شده است که به محضی که کل بودجه‌ی آموزشی تخصیص داده شده دانشگاه معلوم گردد، بتوان آن را به طور بهینه بین دانشکده‌های مختلف توزیع کرد. به طور ویژه این پژوهش بر مدیریت و تأمین مالی در راستای ارتقاء منابع انسانی آموزشی متمرکز شده است. برای این منظور، مدل برنامه‌ریزی آرمانی فرمول‌‌بندی شده، به‌طوری‌که مفاهیم و اهدافی مانند کفایت مالی، اثربخشی، عدالت تخصیصی و کیفیت در مدل به طور صریح یا ضمنی با هم ترکیب شده و مدل هر دو جنبه‌ی آموزشی و پژوهشی را که در هر دانشکده بیشترین حجم فعالیت را به خود اختصاص داده است، مد نظر قرار داده است. ارزیابی مدل بر روی 14 دانشکده‌ی دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفته است. بر اساس یافته‌های تحقیق، تخصیص منابع مالی در دانشگاه مورد بررسی، بهینه نبوده و انحراف زیادی از اهداف و سیاست‌های آموزشی دانشگاه دارد. در این زمینه یافته‌های حاصل از اجرای مدل پیشنهادی حاکی از آن است که به‌کارگیری رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی، در تخصیص بهینه‌ی منابع مالی می‌تواند روش مناسبی برای نیل به قریب‌به‌اتفاق اهداف آموزشی دانشگاه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimal Budgetary allocation on departments of Iran’s public Universities for purposes of teaching staff development: goal Programming approach

چکیده [English]

Abstract
The aim of this work is to demonstrate how a Goal Programming model can be useful and operational in the process of decision-making in a university system, especially when dealing with the efficient assignment of the financial resources available among the diverse departments toward the promotion of instructional human resources. With this model, we intend to provide the governing bodies of public universities whit a valid methodology that is easily adapted and that may be implemented in any university. Within this frame work, in the present paper a model has been developed provides a mechanism for the optimal distribution of financial recourse once these total amounts are known. In particular, the study focuses on the management of funds acquired for purposes of the development and promotion of teaching and research stuff. To this end, a Goal programming model is formulated, which incorporates the concepts of efficiency, internal allocation equity paying careful attention to both teaching and research aspects of department. For the assessment of the model, our study focused on the 14 departments of Shahid Beheshti University. These departments are the most suitable functional units for this study because instruction and research in the departments of this university seem to be somehow balanced. Based on the findings of this study, resource allocation in the selected university was not optimal and proved to be at variance with university policies and objectives of human resource. This points up the fact that the use of goal programming to assignment of the resources provides an efficient mechanism which facilitates the achievement of teaching and research goals at higher education.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resource allocation
  • Higher Education
  • goal programming
  • Human resource Development