نوع مقاله : علمی- پژوهشی

چکیده

دراین مقاله به بررسی آسیب‌شناسی نظام آموزشی سازمان‌ها و رابطه و تعامل آن با استعدادهای کارآفرینی شاغلین بخش آموزش در سازمان‌های خدماتی شهر اهواز پرداخته شد. در این رابطه عوامل مختلفی در خصوص آسیب‌های مربوط به نظام آموزشی؛ یعنی ساخت و بستر نظام توسعه‌ی منابع انسانی و آموزشی، قوانین و مقررات، فرایند منابع انسانی و اثربخشی نظام آموزشی بررسی گردید و ارتباط این عوامل با استعدادهای کارآفرینی شاغلین سازمان مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل شاغلین بخش آموزش سازمان آب و برق خوزستان، شرکت توزیع برق شهر اهواز، شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، اداره‌ی کل کار و امور اجتماعی، اداره‌ی کل تعاون و سازمان بهزیستی شهر اهواز بوده است. بدین منظور 110 نفر از کارکنان این سازمان‌ها، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند که جامعه‌ی آماری این تحقیق را شامل  می‌شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود که شامل دو پرسشنامه یکی در زمینه‌ی سنجش استعدادهای کارآفرینی و دیگری در زمینه‌ی بررسی و آسیب‌شناسی نظام آموزشی سازمان بود. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوایی مثبت ارزیابی شد و پایایی آن از طریق روش آماری آلفای کرونباخ محاسبه گردید که پایایی پرسشنامه‌ی کارآفرینی و آسیب‌شناسی نظام آموزشی به ترتیب 82/0 و 91/0 بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. یافته‌های به‌دست آمده نشان داد علیرغم وجود استعداد کارآفرینی در شاغلین، اما با آسیب‌های نظام آموزشی آن سازمان‌ها رابطه‌ای به‌دست نیامده است. به تعبیر دیگر، شرایط سازمان‌ها به گونه‌ایست که آسیب‌های موجود نظام آموزشی در سازمان‌های مورد بررسی؛ یعنی (ساخت، بستر، قوانین، فرایند و اثربخشی) کمتر متأثر از ویژگی‌های کارآفرینی شاغلین بوده است. همچنین نتیجه‌ی آزمون رگرسیون خطی بین استعدادهای کارآفرینی و آسیب‌های نظام آموزشی نشان داد حدوداً 93% از آسیب‌های نظام‌های آموزشی وابسته به عواملی خارج از حوزه‌ی استعداد‌های کارآفرینی کارکنان قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review and Pathology of organizations educational system and its interaction with the entrepreneurship talents of employees

چکیده [English]

Abstract
In this study the pathology of the training systems of Ahvaz City’s organizations and their relationship and interaction with entrepreneurship talents of the personal in services organization. To this and various factors relevant to the pathology of training systems such as the structure and milieu human and regulation, and the efficacy of human resources were surveyed the statistical population of the research aneioted of the employees of the educational departments of Khuzestan water and power organization the electricity Distribution co, of Ahvaz, the General- office of labor and Wedfare Organization of Ahvaz.  Via random stratified sampling to participants were selected. The instruments used for collecting data comprised 2 questionnaire one of which was used for checking entrepreneurships talent and the other purposes of surveying organization pathology. The questionnaires proved to have positive validity and their reliabilities measured in terms of Cronbach's alpha were .82 & .91 respectively the findings of the statistical analyses (spss) indicated the presence of entrepreneurship among the personnel, no relationship was discovered between and organizational pathology. A linear regression analysis showed that .93% of training systems' pathology was due to factors outside the area of entrepreneurship of the personnel.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship talent
  • training system's pathology