نوع مقاله : علمی- پژوهشی

چکیده

این پژوهش آزمایشی میدانی به منظور بررسی تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد درس علوم تجربی دانش‌آموزان دختر دوره‌ی راهنمایی، در اهواز‏، انجام شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی اهواز بودند که تعداد 84 نفر به طور تصادفی از یک مدرسه واقع در ناحیه‌ی 3 اهواز انتخاب و به طور تصادفی به گروه‌های آزمایش (شناختی و فراشناختی) و گروه گواه گمارده شدند. ابزار گرد‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌ی اضطراب امتحان (ابوالقاسمی، اسدی مقدم، نجاریان و شکرکن، 1375) و نمره‌های درس علوم تجربی دانش‌آموزان در ترم اول و دوم بود. روش کار به این صورت بود که ابتدا هر دو گروه آزمایش و گروه گواه توسط مقیاس اضطراب امتحان پیش آزمون شدند و نمره‌ی درس علوم تجربی نیم‌سال اول آنها از مدرسه اخذ شد. سپس، به هر کدام از گروه‌های آزمایش در 9 جلسه‌ی یک ساعته آموزش مهارت‌های شناختی و فراشناختی داده شد. پس از اعمال مداخله، بار دیگر گروه‌های آزمایش و گواه توسط مقیاس اضطراب امتحان آزمون شدند و عملکرد درس علوم تجربی نیم‌سال دوم آنها از مدرسه اخذ شد. نتایج تحلیل واریانس یک راهه روی تفاضل نمره‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون در اضطراب امتحان نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و گواه تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین، بین عملکرد درس علوم تجربی گروه‌های شناختی، فرا شناختی و گواه تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. لذا می‌توان گفت که آموزش راهبرد‌های شناختی و فراشناختی موجب کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد درس علوم تجربی دانش‌آموزان دختر دوره‌ی راهنمایی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of cognitive and met- cognitive strategies training on reducing test-anxiety and increasing school performance of female third-grade guidance students in Ahwaz

چکیده [English]

This research is an experimental study conducted to determine the effects of cognitive and met-cognitive strategies training on reducing test anxiety and increasing school performance of female third-grade guidance students in Ahwaz. The sample consisted of 84 students who were selected randomly from one randomly selected school in Ahwaz. The scales used for this study were as follows: (a) test anxiety (Abolghasemi & Najarian, 1375) and (b) GPA. The research design was a pre- and post-test experimental and control groups. The experimental groups participated in nine sessions of cognitive and metacognitive strategies training (one hour each session), which included the following topics: summarizing, questioning, meaning control, measuring, review etc. The control group received no training. Subsequenting, groups were post tested. The results of one-way ANOVA showed that the three groups were significantly different (p < 0.5) on test anxiety and school performance. Finally, this study suggests that cognitive and met cognitive strategies training reduced test anxiety of the experimental groups and increased school performance among students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • cognitive
  • met-cognitive
  • test-anxiety
  • school performance