نوع مقاله : علمی- پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی آموزش مؤثر هنر در پرورش خلاقیت دانش‌آموزان بود. جامعه‌ی این پژوهش دانش‌آموزان پسر سال سوم راهنمایی ناحیه‌ی یک همدان بودند که از بین این جمعیت 1760 نفری، پنج گروه (سه گروه آزمایش و دو گروه کنترل) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. گروه اول دارای سه عامل مهم بود (افزایش زمان آموزش، محتوای کارآمد و معلم متخصص)، گروه دوم به دو عامل از این عوامل دسترسی داشت (محتوای کارآمد و معلم متخصص) و گروه سوم تنها از معلم متخصص بهره‌مند بود. دو گروه دیگر نیز به عنوان گروه کنترل از هیچ یک از این عوامل برخوردار نبودند. آزمون سنجش خلاقیت جمال عابدی برای اندازه‌گیری‌های پیش و پس از عمل آزمایش به کار رفت. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد هر یک از عوامل سه گانه‌ی مذکور در آموزش درس هنر در پرورش خلاقیت دانش‌آموزان مؤثر هستند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of art education on creativity fostering

چکیده [English]

Abstract
The purpose of the present study was the investigation of effective teaching to promote creativity in students. The population of this study comprised third-year students in Hamedan High Schools. Among this population of 1760 students, five groups (three experimental groups and two control groups) were selected through cluster sampling. The first group was exposed to three major factors (increase of teaching time, well- trained professional teacher and effective content), the second group had access to two of these factors (efficient content and professional teacher), the third group had only the benefit of an professional teacher. The Other 2 groups acing as the control groups had none of these factors. Creativity Test of Jamal Abedi was used prior and after the experiment. Data were analyzed using ANCOVA. The results showed that each and every of the three factors involved in the teaching of art was effective in fostering students' creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • art education
  • creativity
  • fostering creativity