نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1  استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان

3 کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه پیام نور همدان

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و مقایسه‌ی نظام ارزشی دانش‌آموزان و دبیران دوره‌ی متوسطه‌ی شهر همدان است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه‌ی آماری پژوهش را کلیه‌ی دانش‌آموزان (23080 نفر) و دبیران (1408نفر) دوره‌ی متوسطه (ناحیه‌ی 1 و 2) در سال تحصیلی 1388- 1389 تشکیل می‌دهند. نمونه‌ی آماری با استفاده از شیوه‌ی نمونه‌گیری طبقه‌ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد 900 نفر (دانش‌آموزان 600 نفر و دبیران 300 نفر) انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ی استاندارد مطالعه‌ی ارزش‌ها (SV) است که توسط آلپورت، ورنون و لیندزی تهیه و در ایران توسط پژوهشگران ایرانی هنجاریابی شده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری t برای گروه‌های مستقل استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد نظام ارزشی دانش‌آموزان دختر و پسر به ترتیب اولویت، ارزش نظری، ارزش اجتماعی، ارزش اقتصادی، ارزش مذهبی، هنری و ارزش سیاسی است و نظام ارزشی دبیران مرد به ترتیب، ارزش اجتماعی، نظری، اقتصادی، ارزش مذهبی و ارزش سیاسی و نظام ارزشی دبیران زن نیز به ترتیب اولویت شامل ارزش نظری، ارزش اجتماعی، ارزش مذهبی، ارزش هنری، ارزش اقتصادی و ارزش سیاسی است. همچنین تفاوت دبیران و دانش‌آموزان به طور عمده در توجه به ارزش‌های هنری و نظری است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and comparing students’ and teachers’ value systems in Hamadan secondary schools

نویسندگان [English]

  • farhad Seraji 1
  • mosayeb Yarmohmmadi Vasel 2
  • rezvan Masood Midanchi 3

چکیده [English]

 
This research seeks to identify and compare students’ and teachers’ value systems in Hamadan secondary schools. Research population included all of the secondary school students and teachers in Hamadan (88-89). For selecting research sample, stratified random sampling was used and 600 students (300 girl and 300 boys) and 300 teachers (150 men and 150 women) were selected. The research tool was Alport, Werone and Lindzi system value questionnaire, which has been standardized by Iranian researchers. For data analyzing T test was used. The findings of this research showed: The boy and girl students' system values' rankings are simslaar and involve theoretical abstract, social, religious, artistic, economic and political values. The male teachers' hierarchy comprised: social, cultural, economic, religious and political values and family teachers' reveafeul: subjective, social, religious, art, economic and political values. The main difference between teacher and student value concerns the emphasis and on artistic and theoretic/abstract value

کلیدواژه‌ها [English]

  • value
  • value system
  • subjective value
  • economic value
  • social value
  • political value
  • art value and religious value