دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)

برنامه ریزی درسی
ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر عمق دانش جهت افزایش سطح پیچیدگی شناختی یادگیرندگان

زهره کرمی؛ میثم کرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

https://doi.org/10.22055/edus.2023.39987.3332

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر عمق دانش، جهت افزایش سطح پیچیدگی شناختی یادگیرندگان بود. در این پژوهش از روش سندکاوی و تحلیل محتوای مقوله ‏ای استفاده شد. منابع، مطالعه و با استفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین اصلی و فرعی شناسایی شدند و در نهایت بر اساس آنها الگوی برنامه درسی مبتنی بر عمق دانش ارائه شد. به منظور اعتباریابی، ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
مطالعۀ پدیدارشناسانۀ عوامل بنیادی موثر بر شکوفایی ایده جویی و نوآوری دانش آموزان دورۀ ابتدائی

مرجان سجودی؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ رضا زعفریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

https://doi.org/10.22055/edus.2023.43940.3468

چکیده
  ایده جویی و نوآوری، زمینه‌ای مساعد برای پرورش بذرهای ایده در ذهن کودکان به وجود می آورد و در آنان بینشی‌ جدید برای دگرگونه نگریستن، نوآفرینی و خودکارآمدی ایجاد می‌کند؛ که این امر اهمیت خاصی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدائی دارد. بر این اساس پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل بنیادیِ موثر بر شکوفایی ایده جویی و نوآوری دانش آموزان دورۀ ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
تجربه زیسته معلمان، مدیران و والدین از مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان ابتدایی

هدیه محمدزاده؛ افسانه نراقی زاده؛ پروین صمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

https://doi.org/10.22055/edus.2023.44025.3469

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف واکاوی مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان، مدیران و والدین انجام شد. این مطالعه به لحاظ هدف کاربردی، از نوع کیفی و با رویکرد تحلیل مضمون بود. مشارکت کنندگان در پژوهش معلمان، مدیران و والدین بودند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختارمند بود که با 8 نفر از معلمان، 7 نفر مدیران و 9 نفر والدین به اشباع نظری ...  بیشتر

برنامه ریزی آموزشی
تاثیرات چشم‌انداز آینده بر فراگیران: سنتزپژوهی بر اساس مدل روبرتس

اکرم دهباشی؛ هادی پورشافعی؛ محسن آیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

https://doi.org/10.22055/edus.2023.44286.3477

چکیده
  بسیاری از فعالیتهای تحصیلی در مدارس به منظور آماده سازی دانش آموزان برای زندگی آینده و توانایی ایفای نقش های مختلف طرح ریزی می‌شود.در این میان توجه به چشم‌انداز آینده فراگیران و تاثیرات آن مورد غفلت قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی تاثیرات چشم-انداز آینده دانش‌آموزان می‌باشد. رویکرد پژوهش، کیفی و روش آن سنتز پژوهی ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
شناسایی عناصر مطلوب آموزش‌های سازمانی مهندسان صنعت آب ‌و برق برمبنای رویکرد حرفه‌گرایی

زینب شرف؛ محمد رضا نیلی؛ محمد جواد لیاقت دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

https://doi.org/10.22055/edus.2023.44489.3493

چکیده
  پژوهش حاضر به واکاوی الگوی مطلوب آموزش‌های سازمانی مهندسان صنعت آب و برق بر اساس آموزه های رویکرد حرفه گرایی پرداخته است. هدف پژوهش، شناسایی عناصر مهم و ویژگی های هر یک از آن‌ها می باشد. این پژوهش کاربردی و از جهت گردآوری داده‌ها به روش کیفی از نوع پدیدارشناسی است. داده‌های تحقیق با رعایت اصل اشباع‌نظری، از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی دانشگاهی بر مبنای مدل اشتغال‌پذیری فوگیت

سمیه صاعدی؛ پروین صمدی؛ پروین احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

https://doi.org/10.22055/edus.2024.43062.3435

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی دانشگاهی بر مبنای مدل اشتغال-پذیری فوگیت انجام شد. اصلاح مأموریت دانشگاه‌ها در زمینه اشتغال از سه دهه پیش در جهان مورد توجه قرار گرفته است؛ به نحوی که برخی دانشگاه‌های پیشرو ساختار مدیریتی و برنامه درسی خود را به شکلی سازمان‌دهی کرده‌اند که دانش‌آموختگان آن بتوانند در تولید فناوری، ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
با تأمل در فرایندهای یاددهی-یادگیری به سوی تدریس تأملی: مطالعه‌ای به روش فراترکیب

نازنین قاسمی؛ مرضیه دهقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

https://doi.org/10.22055/edus.2024.45972.3562

چکیده
  تأمل و تدریس دو مفهوم جداناپذیرند و ترکیب این دو منجر به شکل‌گیری مفهوم تدریس تأملی شده است. معلمان در تدریس تأملی درباره تمام فرایند یاددهی-یادگیری که در کلاس درس به وقوع می‌پیوندد، می‌اندیشند. هدف از پژوهش حاضر واکاوی وجوه تدریس تأملی معلمان در مدرسه است. رویکرد این پژوهش کیفی و روش آن فراترکیب است. در این فراترکیب از روش هفت مرحله‌ای ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
فرایند و راهکارهای اجرای رویکرد یادگیری مشارکتی در مدارس ابتدایی: یک مطالعه فراترکیب

Fahimeh Ansarizadeh؛ محمدرضا کرامتی؛ سیف اله فضل الهی؛ رابین ام گیلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/edus.2024.44854.3511

چکیده
  هر یک از مطالعات قبلی ابعادی از فرآیند و راهکارهای اجرای رویکرد یادگیری مشارکتی را بررسی کرده‌اند. ترکیب نتایج این مطالعات و کنار هم قرار دادن این ابعاد یکی از شکافهای مهم پژوهشی است. هدف مطالعه حاضر ترکیب نتایج مطالعات ملی و بین‌المللی به‌منظور پر کردن این شکاف تحقیقاتی است. در این مطالعه از روش سندلوسکی و باروسو استفاده شد. براساس ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
ارائه الگوی ارتقاء مهارت های زندگی دانشجویان: مدلی براساس پژوهشی آمیخته

نرگس حسن مرادی؛ سمانه بحری شعبانی پور؛ رشید ذولفقاری زعفرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/edus.2024.45815.3552

چکیده
  پپژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی ارتقاء مهارت های زندگی دانشجویان و طراحی مدل جامع انجام شده است. روش پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی صورت گرفت. در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شیوه نمونه گیری هدفمند تا مرزاشباع نظری مطالعه به عمل آمد. ابزار بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته براساس ...  بیشتر

برنامه ریزی آموزشی
الگوی آموزش باکیفیت در کلاس‌های متراکم: نظریه‌ای داده بنیاد

ناهید آجورلو؛ بهبود یاریقلی؛ غلامرضا گل محمد نژاد بهرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/edus.2024.45832.3550

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف ارائه الگوی آموزش باکیفیت در کلاس‌های متراکم دانش‌آموزان ابتدایی شهر قزوین انجام شد. بدین منظور از رویکرد کیفی و روش نظریه مبنایی از نوع سیستماتیک استفاده‌شده است. جهت گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد و برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند آمیخته (ترکیبی از نمونه‌گیری نظری، گلوله ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
بررسی تأثیر فرایند تدریس پژوهی بر غنی سازی شغلی معلمان در برنامه درسی

امیر سبزی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/edus.2024.45973.3558

چکیده
  در سال‌های اخیر درخواست‌هایی برای دیدگاه سیستمی در جهت غنی‌سازی شغلی معلمان مطرح شده است. چندین تجزیه و تحلیل بین کشوری شباهت هایی را در رویکرد غنی‌سازی شغلی معلم از استخدام، آماده سازی، القاء و توسعه حرفه ای مستمر نشان میدهد. پیشرفت در این مسیر شغلی نیز با پیشرفت تخصص معلمان، از جمله تجربه و شایستگی همراه بوده است. بنابراین، تحقیق ...  بیشتر

فلسفه تعلیم و تربیت
بررسی و تبیین سه مفهوم آموزش، شکوفایی و تربیت و نسبت آن‌ها با هم به منظور استنتاج چگونگی کاربست این مفاهیم در عمل تربیتی

مجتبی پورکریمی هاوشکی؛ معصومه رمضانی فینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/edus.2024.45691.3545

چکیده
  این مقاله به تبیین سه مفهوم آموزش، شکوفایی، تربیت و نسبت آنها با هم پرداخته است. آموزش مجموعه‌ای از فرایندها که هدفشان تسلط همراه با فهم است. اما حالت انحرافی و ضعیف آن زمانی است که صرفا تسلط بدون فهم مد نظر باشد. حالتی که به آن کارآموزی گفته می‌شود. شکوفایی به فعلیت رساندن ویژگی‌های عمومی (رشد) و ویژگی‌های منحصربه‌فرد (نبوغ) توجه ...  بیشتر