تعداد مقالات: 446

1. تعلیم و تربیت در راستای همزیستی مسالمت‌آمیز عادلانه: بررسی هدفی تربیتی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-26

سید جلال هاشمی؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ مسعود صفایی مقدم؛ حسین سپاسی؛ یدالله مهرعلیزاده


2. پساپدیدارشناسی در آموزش و یادگیری با تأکید بر مفاهیم چندگانگی و شفافیت

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14

10.22055/edus.2019.28077.2707

حمید احمدی هدایت؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ سعید ضرغامی همراه


3. بازشناسی مفهوم «موقعیت» در رویکردهای تربیت ارزشی معاصر

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-26

10.22055/edus.2019.27776.2684

داود حسین پور صباغ؛ محمدرضا شرفی؛ جمیله علم الهدی؛ حسین سوزنچی


6. انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسه

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-28

مرضیه عالی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ طاهره جاویدی کلاته آبادی؛ محمدرضا آهنچیان


9. تبیین چیستی و چگونگی تربیت هنری از منظر رویکرد تلفیقی رئالیسم انتقادی روی باسکار

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-22

مجتبی پورکریمی هاوشکی؛ حجت حسنی؛ مراد یاری دهنوی


10. بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی با استفاده از نظریه‌‌ ‌‌داده‌ بنیاد

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-20

یدالله مهرعلی زاده؛ امید مهنی؛ حسین الهام پور


11. سیستم پذیرش دکتری در ایران و دانشگاه‌های برتر: یک مطالعه تطبیقی

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-34

10.22055/edu.2017.12622

حاتم فرجی ده سرخی؛ حمیدرضا آراسته؛ رضا بغدادچی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی


12. معلمان تازه‌کار از والدین چه انتظاراتی دارند؟ یافته‌های یک پژوهش کیفی - کمّی در مدارس ابتدایی تهران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-20

10.22055/edu.2016.12892

ناصر یعقوب نژاد قاین؛ محمدرضا بهرنگی بهرنگی؛ حسن رضا زین آبادی


13. تاملی بر آموزش و پرورش نخبگان

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-22

10.22055/edu.2017.18190.1821

شقایق نیک نشان؛ علیرضا صمدی دارافشانی


14. روایتِ معلمی کردن یک معلم ابتدایی با تأکید بر نقش نظریه‌های تربیتی

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-24

10.22055/edu.2017.21703.2172

نجمه سلطانی نژاد؛ محبوبه عارفی؛ نعمت الله موسی پور؛ کوروش فتحی اجارگاه


15. نقدی تبارشناسانه بر مفهوم دانش آموز نخبه در آموزش و پرورش معاصر ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-22

10.22055/edu.2018.21552.2155

شهداد عبدالهی خانقاه؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی همراه؛ رمضان بر خورداری


16. عنوان: آیا بازسازی اجتماعی و فرهنگی وظیفه مدرسه است؟ (بررسی تحلیلی دیدگاه باسازی گرایان اجتماعی)

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-28

10.22055/edu.2016.13828

لیلا بهمئی؛ سیدمنصور مرعشی؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ مسعود صفایی مقدم


17. هرمنوتیک فلسفی و روایتی نو از «حضور - غیاب» در عرصه تعلیم و تربیت

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-22

10.22055/edu.2015.13833

ذبیح الله خنجرخانی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ سیدمنصور مرعشی؛ ابوالقاسم بستانی


19. فلسفه‌ی تربیتی اخوان الصفا

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 7-22

عباسعلی رستمی نسب


20. تأملی بر روابط فرهنگ بازار و دانشگاه

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-22

خسرو باقری نوع پرست


21. بررسی تحلیلی مبانی معرفت شناختی نهاد امور پرورشی در آموزش و پرورش ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 7-30

حبیب اله تبریزی؛ مسعود صفایی مقدم؛ سید منصور مرعشی


23. واکاوی اصول حاکم بر طراحی الگوی مطلوب برنامه‌درسی تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-34

10.22055/edus.2019.26634.2585

سید رمضان عقیلی؛ جمیله علم الهدی؛ کوروش فتحی اجارگاه


24. بررسی تحلیلی تحقیقات انجام شده در موضوع ارزشیابی کیفی توصیفی

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-50

محمد حسنی؛ حسین پوزش شیرازی


25. واکاوی مفهوم” مشارکت و مداخله در آموزش فرزندان“ از دیدگاه والدین و معلمان

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 21-54

10.22055/edu.2017.12529.1318

ناصر شیربگی؛ نعمت اله عزیزی؛ شیلا امیری