دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مدیریت آموزشی
ارائه الگوی ارتقاء مهارت های زندگی دانشجویان: مدلی براساس پژوهشی آمیخته

نرگس حسن مرادی؛ سمانه بحری شعبانی پور؛ رشید ذولفقاری زعفرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/edus.2024.45815.3552

چکیده
  پپژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی ارتقاء مهارت های زندگی دانشجویان و طراحی مدل جامع انجام شده است. روش پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی صورت گرفت. در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شیوه نمونه گیری هدفمند تا مرزاشباع نظری مطالعه به عمل آمد. ابزار بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته براساس ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
شناسایی مولفه های "دانش دبیران" در آموزش و پرورش شهر اهواز

حمید فرهادی راد؛ سکینه شاهی؛ امین الله خلیلی

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 55-76

https://doi.org/10.22055/edus.2019.23767.2349

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مولفه های دانش دبیران در آموزش و پرورش شهر اهواز بود. پژوهش مذکور از نظر هدف در حیطه پژوهش‌های «نظری-کاربردی» و به لحاظ روش، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی(کیفی و کمّی) است. در بخش کیفی بر اساس قاعده اشباع نظری 11 نفر از دبیران شهر اهواز به روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از الگوی موارد مطلوب انتخاب شدند ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
نقش رهبری حرفه ای مدیران در توسعه شایستگی دانش‌آموزان با میانجی‌گری اعتماد و همکاری بین معلمان و حرفه ای شدن معلمان

سکینه جعفری؛ علی اکبر امین بیدختی؛ زهرا قاسمیان دستجردی

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 77-96

https://doi.org/10.22055/edus.2019.27969.2698

چکیده
  هدف پژوهش حاضر نقش رهبری حرفه‌ای مدیران در توسعه شایستگی دانش آموزان با میانجی‌گری حرفه‌ای شدن معلمان، اعتماد و همکاری بین معلمان مدارس شهرستان بابل می‌باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام معلمان دوره‌های اول و دوم ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
آموزش و بهبود شایستگی‌های رهبری با روش کانون ارزیابی توسعه رهبر: مطالعه تجربی شایستگی‌های تحول‌گرایی، تیم‌سازی و تفکر استراتژیک

نقی رعدی افسوران؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ حمیدرضا عریضی سامانی؛ جورج ثورنتون

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 97-118

https://doi.org/10.22055/edus.2019.25363.2493

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، آموزش و بهبود شایستگی‌های رهبری تحول‌گرایی، تیم‌سازی و تفکر استراتژیک در مدیران یک شرکت دولتی با استفاده از روش کانون ارزیابی توسعه رهبر (کاتر ) بود. روش پژوهش، روش آزمایشی (پیش آزمون – پس آزمون) بود. برای اجرای پژوهش، تعداد 10 نفر از مدیران شرکت با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابتدا آنان به ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
طراحی و تبیین یک مدل دوسطحی از تاثیر هوش هیجانی بر اعتماد و اثر آن بر فرهنگ همکاری و خلاقیت فردی (مورد مطالعه: مربیان و کارآموزان مراکز دولتی و آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان اهواز)

مهدی نداف؛ فرج اله رحیمی؛ زهرا غلامی

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22055/edus.2019.26931.2613

چکیده
  با توجه به اهمیت نو‌آوری و کار‌آفرینی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع به واسطه خلاقیت، و از آنجا که یکی از سیاست‌های سازمان آموزش فنی حرفه‌ای ارتقا مهارت نیروی انسانی به جهت گسترش اشتغال از طریق آماده‌سازی افراد برای پاسخگویی به تغییرات روز‌افزون دانش و فناوری است می توان گفت محیط اجتماعی که از طریق فرهنگ همکاری، خلاقیت فردی را مورد ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
شناسایی عوامل موثر در موفقیت دوره های آموزشی الکترونیکی (پژوهشی آمیخته)

هاشم محمدی چمردانی؛ محمدنور رحمانی

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 137-154

https://doi.org/10.22055/edus.2019.27633.2677

چکیده
  پیشرفت روز افزون فن آوری اطلاعات و ارتباطات، در کلیه فعالیت های سازمان از جمله آموزش منابع انسانی تأثیر داشته است و باعث ظهور و گسترش دوره های آموزشی الکترونیکی، به عنوان فن آوری نوین آموزشی شده است؛ هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل موثر در موفقیت دوره های آموزشی الکترونیکی بود که با روش آمیخته اکتشافی در شرکت گاز استان هرمزگان ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
واکاوی سازوکارهای شناسایی و انتخاب اعضای هیات علمی مستعد در دانشگاه های جامع با تراز عملکرد منطقه ای

یونس رومیانی؛ خدایار ابیلی؛ پورکریمی جواد؛ سعید فرح بخش

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 175-196

https://doi.org/10.22055/edus.2019.27050.2625

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، واکاوی سازوکارهای شناسایی و انتخاب اعضای هیأت علمی مستعد در دانشگاه‌های جامع با تراز عملکرد منطقه‌ای است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است. به همین منظور، تعداد 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی مطلع نسبت به جذب هیأت علمی به‌صورت هدفمند و با راهبرد نمونه‌گیری نظری انتخاب شده و به‌صورت نیمه ساختاریافته ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
بررسی آسیب‌های کارکردی پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا ذاکرصالحی؛ گلنار مهران

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 197-216

https://doi.org/10.22055/edus.2019.22943.2287

چکیده
  با توجه به اینکه از سال 1390، پردیس‌های خودگردان عهده‌دار رسالت و کارکردهای آموزش‌عالی شده‌اند و اهمیت این مسئله، این پژوهش باهدف، بررسی و آسیب‌شناسی کارکردی پردیس‌های خودگردان در سه بعد (آموزش، پژوهش و خدمات تخصصی) و پیامدهای بلندمدت این آسیب‌ها انجام‌شده است. بدین منظور با 21 نفر از صاحب‌نظران آموزش‌عالی و مدیران پردیس‌های ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
به‌کارگیری مدل ترکیبی تحلیل عاملی و تحلیل سوات در تعیین اولویت‌های استراتژیک آموزش عالی (مطالعه موردی: زیر نظام آموزش عالی دولتی استان اصفهان)

بهروز ارباب شیرانی؛ علی زینل همدانی؛ سید حمید رضا شاوران

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 217-240

https://doi.org/10.22055/edus.2019.27567.2705

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بهبود فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک در تعیین اولویت های زیرنظام دولتی آموزش عالی استان اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی تکنیک سوات و تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری پژوهش 130 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، اصفهان و کاشان و صنعتی مالک اشتر بودند که در فرایند تدوین ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
سیاست ها و استراتژی های سازماندهی آموزش مداوم در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

سحر سعادت؛ سکینه شاهی؛ حمید فرهادی راد؛ محمد رضا نیستانی

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22055/edu.2019.14695.1497

چکیده
  آموزش مداوم کارکنان، اقدامی راهبردی است که در سطح فردی، باعث ارتقای کیفیت شغلی و در سطح سازمانی، عامل تعالی و توسعه سازمان و در سطح ملی، موجب افزایش بهره وری می شود. این مقاله با هدف بررسی سیاست ها و استراتژی های سازماندهی آموزش مداوم در شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام گردیده است. روش تحقیق مورد استفاده، روش کیفی بر پایه تحلیل محتوای ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
شناسایی عوامل موثر بر رفتارخرید دانش آموزان مصرف‌کننده بازی-های رایانه‌ای (مورد مطالعه: دانش‌آموزان ابتدایی مدارس شهر اهواز)

سارا محمدی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ اکرم ایدون

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 131-152

https://doi.org/10.22055/edu.2018.21076.2409

چکیده
  یکی از مهم‌ترین موضوعات بازاریابی، مطالعه‌ی رفتار مصرف کننده است؛ بدیهی است کودکان نیز جدا از این مقوله نیستند. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر انتخاب و رفتار خرید بازی-های رایانه‌ای توسط کودکان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر اهواز می باشد که به دلیل بزرگی و دشواری دسترسی به همه آنها، تعداد ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
شناسایی موانع تعاملات بین المللی اعضای هیأت علمی: رویکردی کیفی

محسن نظرزاده زارع

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 179-196

https://doi.org/10.22055/edu.2019.20577.2071

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع تعاملات بین‌المللی اعضای هیأت علمی در ایران بود. روش: برای نیل به این مقصود، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه پژوهش، صاحب‌نظران حوزه آموزش عالی کشور بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی، در مجموع تعداد 17 نفر از آن‌ها به‌عنوان مشارکت‌کنندگان در پژوهش ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
تحلیل رابطه مولفه های کیفیت زندگی کاری با ابعاد توانمندسازی روانشناختی

علیرضا قلعه ای؛ بهناز مهاجران؛ زین العابدین درویشی؛ فرشید اشرفی سلیم کندی

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 197-212

https://doi.org/10.22055/edu.2019.21467.2147

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطه مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری با ابعاد توانمندسازی روان‌شناختی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه به تعداد 720 نفر می‌باشد که 250 نفر آن‌ها از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
بررسی نقش سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بر نابرابری آموزشی

علی حسین حسین زاده؛ محمدعلی مومبینی

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 213-232

https://doi.org/10.22055/edus.2019.28416.2740

چکیده
  هدف تحقیق: طبق گزارش های سالانه وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پروش استان خوزستان، بسیاری از مناطق آموزشی استان خوزستان از نظر شاخص های توسعه یافتگی علمی و آموزشی در سطح پایین تری نسبت به دیگر مناطق کشور قرار دارد. تحقیق حاضر با هدف ((بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نابرابری آموزشی از دیدگاه معلمان استان خوزستان)) صورت پذیرفته است. ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
تحلیل کیفی و کمی تجارب و بازخورد شرکت کنندگان در مصاحبه‌های استخدامی آموزش‌وپرورش

ناصر شیربگی؛ خلیل غلامی؛ هایده احمدی

دوره 25، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22055/edu.2018.20391.2056

چکیده
  هدف اصلی پژوهش دستیابی به اطلاعاتی غنی از تجارب و واکنش‌ها به فرایند مصاحبه‌های استخدامی آموزش‌وپرورش بود. ازاین‌رو، با جهت‌گیری معرفت‌شناسی تفسیری یک طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (بخش کیفی با راهبرد پدیدار نگاری و بخش کمّی با راهبرد توصیفی-پیمایشی) اتخاذ گردید. میدان تحقیق آموزش‌وپرورش شهر سنندج و جامعه موردمطالعه معلمان و کارشناسان ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
سنتز پژوهی در مطالعات تفکر استراتژیک مدیران

حبیب کمری؛ محمد نوریان؛ نادر سلیمانی؛ عصمت مسعودی ندوشن

دوره 25، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 43-64

https://doi.org/10.22055/edu.2018.22146.2212

چکیده
  لازمه تدوین و اجرای برنامه‌های استراتژیک وجود تفکر استراتژیک است و فقدان تفکر استراتژیک در مدیران یک کمبود اساسی در سازمان‌ها به شمار می‌رود که امکان کشف فرصت‌های جدید را تضعیف می‌کند. پژوهش حاضر باهدف مطالعه نظام‌مند و ارائه فرا ترکیبی از الگوهای نظری و پژوهش‌های انجام‌شده صورت گرفت. روش بررسی این پژوهش، کیفی و از نوع سنتز پژوهی ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
طراحی و اعتبار یابی الگوی رهبری خدمتگزار برای دانشگاه فرهنگیان با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ مرتضی طاهری؛ سبحان سبحانی جو

دوره 25، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 87-108

https://doi.org/10.22055/edu.2018.21033.2110

چکیده
  رهبری خدمتگزار یکی از نظریه‌های رهبری است که طبیعت مثبت‌گرا، تمرکز بر رفتار اخلاقی، خدمتگزاری، رشد و توسعه دیگران و فلسفه نوع‌دوستانه دارد، بر همین اساس در این پژوهش الگوی رهبری خدمتگزار در دانشگاه فرهنگیان طراحی و اعتبار یابی شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریه‌ی داده بنیـاد انجام شد. مشارکت‌کنندگان شامل ۱۵عضو هیئت‌علمی ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
نقش میانجی یادگیری مشارکتی در رابطه شایستگی تدریس و صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت علمی با دستاورد‌ تحصیلی دانشجویان

مریم نبوی؛ علی اکبرعلی امین بیدختی؛ سکینه جعفری

دوره 25، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 145-164

https://doi.org/10.22055/edu.2018.21925.2191

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی یادگیری مشارکتی در رابطه شایستگی تدریس و صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت علمی با دستاورد‌ تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان می‌باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
ارائه مدل ساختاری ارتباطی، بین رهبری معنوی و بهزیستی سازمانی با میانجی گری مثبت اندیشی مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم آباد

سعید فرح بخش؛ آزیتا ستار؛ سیده مریم پورمحمدی

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، ، صفحه 97-120

https://doi.org/10.22055/edu.2017.16823.1713

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر در صدد آزمون مدل ارتباطی بین رهبری معنوی و بهزیستی سازمانی با میانجی گری مثبت‌اندیشی در بین مدیران مدارس ابتدایی می‌باشد.مواد و روش‌ها: نوع مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه را کلیه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم‌آباد تشکیل می‌دادند که تعداد91 مدیر و 231 نفر از معلمان به روش نمونه گیری ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش بر روی برنامه درسی معلمان چهار ناحیه شهر اهواز

میترا عبدالهی چهارده چریکی؛ سکینه شاهی

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، ، صفحه 203-226

https://doi.org/10.22055/edu.2017.14733.1501

چکیده
  شواهد نشان می دهد جهانی شدن تاثیر بسزا در توسعه و دگرگونی سازمانها از جمله آموزش عمومی داشته که این تاثیر را می توان در حوزه های اصلی آموزش عمومی همچون معلم، برنامه درسی، ساختار، رابطه مدرسه و جامعه مشاهده کرد. از این رو، بررسی حوزه های برنامه درسی جاری به کار گرفته شده در مدارس کشورمان برای پی بردن به میزان فاصله آن با شرایط جهانی به ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
عنوان: آیا بازسازی اجتماعی و فرهنگی وظیفه مدرسه است؟ (بررسی تحلیلی دیدگاه باسازی گرایان اجتماعی)

لیلا بهمئی؛ سیدمنصور مرعشی؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ مسعود صفایی مقدم

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 5-28

https://doi.org/10.22055/edu.2016.13828

چکیده
  نظریه بازسازی اجتماعی ، مدافع طرز فکری است که اشخاص را برای حل مشکلات اجتماعی با هدف ساختن زندگی بهتر، به بازسازی اندیشه ها و ارزش های فرهنگی و ساختار اجتماعی تشویق می کند. طرفداران بازسازی، ابزار این کار را مدارس می دانند و معتقدند مدارس تنها برای پاسداری و انتقال فرهنگ نیستندبلکه می توانند از طریق برنامه های درسی، الگوهای اجتماعی ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
بررسی موانع استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان‌های دخترانه شهر اهواز از دیدگاه معلمان و مدیران

مرضیه عبدالوهابی؛ یداله مهرعلی‌زاده؛ عبدالله پارسا

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 55-80

https://doi.org/10.22055/edu.2016.12135

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی موانع استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان‌های دخترانه شهر اهواز انجام گردید. در این مطالعه با بهره‌گیری روش‌شناسی آمیخته تلاش گردید فهم مناسبی از موانع به دست آید. بر همین اساس از ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات یعنی مصاحبه، پرسشنامه، چک لیست ارزیابی و مشاهده مستقیم مشاهده‌گر استفاده گردید. در بخش کیفی بر اساس ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
معلمان تازه‌کار از والدین چه انتظاراتی دارند؟ یافته‌های یک پژوهش کیفی - کمّی در مدارس ابتدایی تهران

ناصر یعقوب نژاد قاین؛ محمدرضا بهرنگی بهرنگی؛ حسن رضا زین آبادی

دوره 22، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 5-20

https://doi.org/10.22055/edu.2016.12892

چکیده
  اضطراب ناشی از ورود به محیط کلاس و مدرسه همراه با کم­تجربگی، معلمان تازه­کار را در سال‏های اولیه کارشان گاهی تا سرحد ترک شغل تحت فشار قرار می‏دهد. یکی از سخت‏ترین وجوه کار معلم تازه‏کار، رابطه وی با والدین است. در رابطه با مسئله فوق، این پژوهش درصدد است به دو سوال پاسخ دهد: 1. مهم­ترین انتظارات معلمان تازه­کار از والدین ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
واکاوی مفهوم” مشارکت و مداخله در آموزش فرزندان“ از دیدگاه والدین و معلمان

ناصر شیربگی؛ نعمت اله عزیزی؛ شیلا امیری

دوره 22، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 21-54

https://doi.org/10.22055/edu.2017.12529.1318

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی درک اولیاء و معلمان از پدیده مشارکت و مداخله والدین در آموزشو پرورش فرزندان صورت گرفت.روش بررسی این پژوهش مدل آمیخته‌ی اکتشافی است. میدان تحقیق معلمان و والدین مدارس دخترانه سه دوره تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) شهر کرمانشاه بود. جمعاً 200 نفر از معلمان و 210 نفر از والدین (110 نفر زن و 100 نفر مرد) از مناطق ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
مطالعه ترجیحات روش شناختی پژوهشگران حوزه مدیریت آموزشی در ایران و غرب و آینده روش شناسی پژوهش در آن

نقی رعدی افسوران؛ احمدرضا نصر

دوره 22، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 55-78

https://doi.org/10.22055/edu.2017.12044.1261

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه ترجیحات روش شناختی پژوهشگران حوزه مدیریت آموزشی در سه حیطه راهبرد، روش و تکنیکهای پژوهش و همچنین بررسی سمت و سوی راهبرد پژوهش در آن بود. روش پژوهش توصیفی، از نوع تحلیل محتوای کمی وجامعه آن شامل تمامی مقالات چاپ شده در سه سال اخیر، در دو مجله انگلیسی زبانEAQوJEA و دو مجله ایرانی مدیریت و برنامه-ریزی در نظام‌های آموزشی ...  بیشتر