موضوعات = تکنولوژی آموزشی
استانداردهای آموزشی طراحی بازخورد در محیط های یادگیری الکترونیک، بر اساس طبقه‌بندی بلوم- اندرسون

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 155-174

10.22055/edus.2019.26945.2615

نوری براری؛ اباصلت خراسانی؛ مرتضی رضایی زاده؛ فرنوش اعلامی


پژوهشی آمیخته در فرصت‌ها و تهدیدهای یادگیری الکترونیکی

دوره 24، شماره 2، دی 1396، صفحه 151-174

10.22055/edu.2018.20292.2047

بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ حمداله تارین؛ حبیب جعفری


تأثیر محیط‌های چندگانه بازی بر پودمان ترکیبی یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 165-192

10.22055/edu.2015.13831

زهره گونی‌بند شوشتری؛ سعید خزایی؛ امیر مشهدی