دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تکنولوژی آموزشی
استانداردهای آموزشی طراحی بازخورد در محیط های یادگیری الکترونیک، بر اساس طبقه‌بندی بلوم- اندرسون

نوری براری؛ اباصلت خراسانی؛ مرتضی رضایی زاده؛ فرنوش اعلامی

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 155-174

https://doi.org/10.22055/edus.2019.26945.2615

چکیده
  فهم و کاربرد آموخته‌ها از عمومی‌ترین اهداف یادگیری محسوب می‌شوند که در محیط‌های یادگیری الکترونیکی، بازخورد مهم‌ترین شیوه اطمینان از دست‌یابی یادگیرنده به این اهداف است بااین‌وجود، هنوز دستورالعمل جامعی بر اساس علم آموزش وجود ندارد تا به چگونگی ایجاد بازخورد بر مبنای اهداف یادگیری الکترونیکی بپردازد. هدف پژوهش حاضر تدوین ...  بیشتر

تکنولوژی آموزشی
وضعیت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند ابتدایی شهر شوش

سید عباس رضوی؛ احمد منصوری؛ سکینه شاهی

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22055/edu.2018.20718.2088

چکیده
  هدف از پژوهش آگاهی از وضعیت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در محیط یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند دوره ابتدایی شهر شوش بود. روش پژوهش، آمیخته از نوع تبیینی بود. این پژوهش در مدارس هوشمند پسرانه دوره ابتدایی شهر شوش انجام شد. در بخش کمّی به علت کوچک بودن حجم نمونه، کلیه معلمان (70 نفر) به روش سرشماری انتخاب شدند. داده‌های کمّی پژوهش ...  بیشتر

تکنولوژی آموزشی
پژوهشی آمیخته در فرصت‌ها و تهدیدهای یادگیری الکترونیکی

بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ حمداله تارین؛ حبیب جعفری

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 151-174

https://doi.org/10.22055/edu.2018.20292.2047

چکیده
  در عصر تغییرات و تحولات شتابنده فناوری‌های الکترونیکی، آموزش عالی می‌بایست برای هماهنگ شدن و وفق دادن خود با تغییرات تکنولوژیکی در آموزش، به شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها، طراحی، راه‌اندازی و توسعه سیستم‌های یادگیری الکترونیکی اهتمام جدی نماید. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ...  بیشتر

تکنولوژی آموزشی
تأثیر محیط‌های چندگانه بازی بر پودمان ترکیبی یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی

زهره گونی‌بند شوشتری؛ سعید خزایی؛ امیر مشهدی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 165-192

https://doi.org/10.22055/edu.2015.13831

چکیده
  با پیشرفت در حوزه فناوری‌های نوین ارتباطی دست‌اندرکاران آموزش و پرورش به‌منظور جذب فراگیران و تقویت مهارت‌های اصلی یادگیری، بر ایجاد زمینه‌ای نوین در یاددهی و یادگیری با استفاده از رسانه نوین ارتباطات سیّار از بدو دوران کودکی تأکید دارند. پژوهش حاضر به منظور سنجش اثر تلفیق دو رسانه‌ی غیررسمی بازی و ارتباطات سیّار با آموزش چهره ...  بیشتر