موضوعات = برنامه ریزی آموزشی
تعداد مقالات: 4
4. عوامل تأثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 83-112

حمیدرضا آراسته؛ لاله جمشیدی