موضوعات = روانشناسی تربیتی
بررسی تجارب زیسته تعلل ‏ورزی تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه

دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 127-144

10.22055/edu.2018.22342.2229

سعید قره آغاجی؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب


رابطه خوش بینی تحصیلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس متوسطه دولتی شهر تهران

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 141-164

10.22055/edu.2017.12091.1268

کیوان مرادی؛ مظفرالدین واعظی؛ محمد فرزانه؛ محمد میرزایی


شناسایی نقاط ضعف طرح ارزشیابی توصیفی

دوره 21، شماره 2، آذر 1393، صفحه 139-156

10.22055/edu.2017.11207.1163

کریم سواری؛ عبدالکاظم نیسی