دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
روانشناسی تربیتی
تدوین بسته‌ی آموزشی خودفرمانی و تعیین اثر‌بخشی آن بر انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی‌انگیزگی دانش‌آموزان دوره‌ی دوم متوسطه تهران

نسرین رحمان پور؛ حسن اسدزاده؛ اسماعیل سعدی پور؛ نورعلی فرخی

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 71-90

https://doi.org/10.22055/edu.2018.26944.2614

چکیده
  پپژوهش حاضر با هدف تدوین بسته‌ی آموزشی خودفرمانی و تعیین میزان اثربخشی آن بر انگیزش درونی، انگیزش بیرونی، و بی‌انگیزگی دانشآموزان دوره‌ی دوم متوسطه انجام شد. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون – پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. ابتدا بسته‌ی آموزشی خودفرمانی با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای تدوین، و سپس میزان نسبت ...  بیشتر

روانشناسی تربیتی
رابطه علی ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا و تفکر سیستمی با گرایش به یادگیری مادام‌العمر از طریق میانجی‌گری انگیزش درونی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

ناهید شفیعی؛ ناصر بهروزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ محمود ابوالقاسمی

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22055/edu.2019.23512.2328

چکیده
  چکیده تعیین رابطه علی ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا و فکرسیستمی فردی با گرایش به یادگیری مادام‌العمر از طریق میانجی‌گری انگیزش درونی بود. تعداد شرکت‌کنندگان در پژوهش 450 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز که در سال تحصیلی 94-95 مشغول به تحصیل بودند و به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شده بودند. روش پژوهش ...  بیشتر

روانشناسی تربیتی
ساخت و هنجاریابی پرسشنامه سنجش تفکر مراقبتی بر مبنای رویکرد تربیتی فلسفه برای کودکان

مهرنوش هدایتی

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 131-152

https://doi.org/10.22055/edu.2019.24217.2397

چکیده
  این پژوهش با هدف ساخت، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه سنجش مهارت تفکر مراقبتی براساس رویکرد تربیتی «فلسفه برای کودکان» برای دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهر تهران انجام شد. بدین منظور ابتدا طرح مقدماتی (Pilot Study) پژوهش روی 60 دانش‌آموز اجرا گردید و سپس تعداد 742 دانش‌آموز (358 دختر و 384 پسر) دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب ...  بیشتر

روانشناسی تربیتی
بررسی تجارب زیسته تعلل ‏ورزی تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه

سعید قره آغاجی؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب

دوره 25، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 127-144

https://doi.org/10.22055/edu.2018.22342.2229

چکیده
  تعلل‏ورزی تحصیلی پدیده‏ی پیچیده‏ای است و با وجود پژوهش‏های متعدد هنوز در خصوص مؤلفه‌های آن در بین صاحب‏نظران توافق حاصل نشده است. پژوهش حاضر با هدف کشف عوامل زمینه‏ای، فرایندی و پیامدی تعلل ورزی انجام شد. در پژوهش فعلی از روش نظریه زمینه‏ای ویرایش کوربین و اشتراوس (2008) استفاده شد. 30 نفر از دانش آموزان پایه سوم دوره دوم متوسطه ...  بیشتر

روانشناسی تربیتی
تأثیر مدل آموزشی مک کارتی بر عملکرد حل مسئله‌ی ریاضی و خودکارآمدی ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه هشتم

صرفناز باقری شیخلو؛ منصور بیرامی؛ شهرام واحدی

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 89-108

https://doi.org/10.22055/edu.2018.17585.1780

چکیده
  تحقیقات نشان می‌دهد مدل‌های آموزشی بر مؤلفه‌های مربوط به یادگیری تأثیر مثبت دارد. ازاین‌رو پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر مدل آموزشی مک کارتی، بر عملکرد حل مسئله و خودکارآمدی ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی هشتم انجام گرفت. طرح آزمایشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون روی 50 دانش‌آموز دختر که به‌صورت تصادفی از بین دانش‌آموزان دختر پایه ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
رابطه خوش بینی تحصیلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس متوسطه دولتی شهر تهران

کیوان مرادی؛ مظفرالدین واعظی؛ محمد فرزانه؛ محمد میرزایی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 141-164

https://doi.org/10.22055/edu.2017.12091.1268

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه خوش بینی تحصیلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس متوسطه دولتی شهر تهران صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری شامل کلیه معلمان مدارس متوسطه دولتی شهر تهران می باشد، که تعداد آنها برابر با 2795 معلم است، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 142 معلم به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

روانشناسی تربیتی
شناسایی نقاط ضعف طرح ارزشیابی توصیفی

کریم سواری؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 21، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 139-156

https://doi.org/10.22055/edu.2017.11207.1163

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی نقاط ضعف طرح ارزشیابی توصیفی از دید معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان اهواز می باشد. جامعه پژوهش در این مطالعه کلیه معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان اهواز را تشکیل داده اند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. به این صورت که از چهار ناحیه، دو ناحیه بصورت تصادفی انتخاب و ...  بیشتر