دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
واکاوی رابطه ارزش های سازمانی و رهبری کاریزماتیک با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی: بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در میان پرستاران

عزیزه پاشایی یوسف کندی؛ محمد حسنی

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 189-210

https://doi.org/10.22055/edus.2022.40209.3344

چکیده
  پرستاران، یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی، درمانی‌اند. حرفه پرستاری نیاز به عملکرد مناسب دارد و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارائه خدمات ضروری به ذی‌نفعان از اصلی‌ترین عملکرد پرستاران است. لذا، هدف پژوهش حاضر، واکاوی نقش ارزش‌های سازمانی و رهبری کاریزماتیک با میانجیگری تعهد سازمانی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی ...  بیشتر