دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بازاندیشی درباره یادگیری/ آموزش: درانداختن تغییرات ژرف و دگرگون‌ساز از رهگذر "اندیشه‌ورزی نقادانه"

مطهره حمزه رباطی؛ حمید جاودانی

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/edus.2022.40094.3338

چکیده
  هدف این پژوهش که در بازه زمانی 1399-1400 انجام شده است، پیشنهاد چارچوبی برای اندیشه‌ورزی نقادانه بوده است که با روش شناسی کیفی انجام شد. برپایه تحلیل درونمایه ادبیات نظری و دستاوردهای زمینه‌ای برآمده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 26 نفر از اندیشه پرداران دانشگاهی، که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند و نیز با استفاده از ...  بیشتر