دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
الگوی گزینش رؤسای دانشگاه‌ها در دانشگاه‌های منتخب جهان با رویکرد متن‌کاوی

امین پروری؛ سید علی سیادت؛ سید حمیدرضا شاوران

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 163-184

https://doi.org/10.22055/edus.2021.37543.3230

چکیده
  این پژوهش با هدف تدوین الگوی معیارهای گزینش رؤسای دانشگاه‌ها در دانشگاه‌های منتخب جهان انجام شد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، کیفی بود. جامعه آماری پژوهش را متن اسناد، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، کتب و مقالات در دسترس در شانزده کشور جهان از قاره‌های مختلف مرتبط بودند شامل می‌شد و نمونه آماری برابر با جامعه بود. ...  بیشتر