دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
توصیف و تحلیل ویژگی‌های مدیران موفّق مدارس ابتدایی شهر مشهد: مطالعه موردی

عطیه منصوری اول؛ رضوان حسین قلی زاده؛ سمیه ابراهیمی کوشک مهدی

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، ، صفحه 113-130

https://doi.org/10.22055/edus.2022.37085.3214

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، توصیف و تحلیل ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای مدیر، استراتژی‌های مدیریتی و چالش‌های پیش روی مدیران مدارس ابتدایی بر اساس تجارب بین‌المللی مدیران موفّق می‌باشد. از روش پژوهش مطالعه‌موردی با رویکرد کیفی استفاده شد. بنابراین، چهار نفر از مدیران موفّق مدارس ابتدایی شهر مشهد به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. جهت ...  بیشتر