دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مقایسه تاثیر آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی و روش چندرسانه ای بر یادگیری درس ریاضی

خدیجه خنیفر؛ سعید شاه حسینی؛ محسن باقری

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، ، صفحه 79-96

https://doi.org/10.22055/edus.2021.36295.3174

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش معکوس به روش چندرسانه‌ای و آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی بر یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان پایه‌ی ششم در سال تحصیلی 96-95 صورت گرفت. روش پژوهش حاضر شبه تجربی ازنوع پیش آزمون- پس آزمون باگروه کنترل بود. برای نمونه‌گیری ابتدا سه مدرسه به صورت هدفمند انتخاب شدند سپس از این سه مدرسه به تصادف ...  بیشتر