دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
واکاوی رابطه ارزش های سازمانی و رهبری کاریزماتیک با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی: بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در میان پرستاران

عزیزه پاشایی یوسف کندی؛ محمد حسنی

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 189-210

https://doi.org/10.22055/edus.2022.40209.3344

چکیده
  پرستاران، یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی، درمانی‌اند. حرفه پرستاری نیاز به عملکرد مناسب دارد و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارائه خدمات ضروری به ذی‌نفعان از اصلی‌ترین عملکرد پرستاران است. لذا، هدف پژوهش حاضر، واکاوی نقش ارزش‌های سازمانی و رهبری کاریزماتیک با میانجیگری تعهد سازمانی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی ...  بیشتر

شناسایی مولفه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی در برنامه درسی دانشگاه مهارتی

مریم طالبیان درزی؛ وحید فلاح؛ محمد صالحی

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 208-228

https://doi.org/10.22055/edus.2021.33681.3048

چکیده
  امروزه ‌که سیاست بازنگری و اصلاح برنامه درسی به دانشگاه‌ها تفویض شده فرصتی مناسب برای ایجاد تمایل بیشتر بین ذی‌نفعان نظام آموزش عالی مهارتی شده تا با ایجاد تعامل بین آن‌ها، در راستای نقش اجتماعی آموزش عالی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی راهبردهای لازم برای بهبود فرایند طراحی و اجرای برنامه درسی مطلوب اتخاذ و اجرا گردد. هدف از پژوهش حاضر ...  بیشتر