دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
از دبیرستان تا عرصه‌ی درمان در کلاس‌های معکوس: بررسی کاربست‌پذیری آموزش محتوا-محور مهارت خوانداری در تلفیق با بازی برای یادگیری مادام‌العمر علوم

سعید خزایی؛ امیر مشهدی

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22055/edus.2021.37095.3213

چکیده
  این پژوهش طولی با استفاده از طرح تبینی متوالی و اقتباس آموزش تجمیعی در قالب نظریه‌ی شناختی-اجتماعی از سال‌های تحصیلی 1398 تا 1400 به ‌بررسی کاربردپذیری کلاس‌های معکوس محتوا-محور به زبان انگلیسی در یادگیری مادام‌العمر علوم دبیرستانی و دانشگاهی پرداخت. با کاربرد طرح آزمایش‌ها، 721 دانش‌آموز دختر و پسر فارسی و غیرفارسی زبان مشغول به ...  بیشتر