دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ریشه های ساختاری وقوع فساد اکادمیک در آموزش عالی ایران

کویستان محمدیان؛ جمال سلیمی؛ نعمت الله عزیزی؛ شیرکوه محمدی

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 159-182

https://doi.org/10.22055/edus.2021.33499.3031

چکیده
  مقدمه : فساد به‌طور عام و فساد آکادمیک به طور خاص، همواره در بردارنده آثار و پی‌آمدهای نگران کننده‌ای هم برای سازمان مربوطه و هم برای جامعه دارد و ساختارها و نهادهای عدیده‌ای از آثار و پی آمدهای آن متضرر می‌شوند. به گونه‌ای که نه تنها فساد، باعث کاهش کیفیت، برابری و دسترسی در آموزش عالی می‌شود بلکه بازده‌های اقتصادی جامع و ظرفیت‌های ...  بیشتر