دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی چیستی و ابعاد شبکه‌های یادگیری در دیدگاه ایوان ایلیچ

محمد رضا سرمدی؛ آزاده زارع؛ معصومه صمدی؛ مهران فرج اللهی

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22055/edus.2020.33406.3028

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف واکاوی مبانی نقادی ایلیچ از آموزش مدرسه‌ای و بررسی ماهیت و ابعاد شبکه‌های یادگیری به عنوان یک نظام آموزشی نوین انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پژوهش اسنادی-تحلیلی به توصیف و تحلیل شبکه‌های یادگیری مطرح شده از سوی ایوان ایلیچ و عناصر و ابعاد آنها پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که شبکه‌های ...  بیشتر