دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تحلیلی بر فرهنگ خودمُحِق‌پندار و چالش‌های فراروی آموزش فرهنگِ دگرپذیری: از تمامیت‌خواهی ایدئولوژیک تا تعاملات تأملی

مسعود خنجرخانی

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 211-234

https://doi.org/10.22055/edus.2023.42996.3434

چکیده
  موضوع این پژوهش پرداختن به مساله تعدیل خودمحق پنداری با آموزش فرهنگ دگرپذیری است، که از تمامیت خواهی ایدئولوژیک تا تعاملات تأملی متغیر است. روش پژوهش تحلیلی- استنتاجی به منزله نوعی از پژوهش‌های کیفی است. بعد از بررسی مبانی نظری و تبیین ایدئولوژی با محوریت اندیشه ونک دایک، امکان و چگونگی تأثیر ایدوئولوژی در شکل‌گیری فرهنگ خود محق‌پندار ...  بیشتر

واکاوی فرایند توسعه شخصی در سیستم آموزش مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: با تأکید بر توسعه آموزش در صنعت بیمه)

محمد حاج پیروز بخت؛ سید رسول حسینی؛ محمود صفری

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، ، صفحه 153-168

https://doi.org/10.22055/edus.2021.37252.3221

چکیده
  هدف از این مطالعه طراحی یک مدل آموزشی برای صنعت بیمه با رویکرد توسعه فردی در تهران بود. روش تحقیق روش اکتشافی( کیفی – کمی) با استفاده از روش تئوری زمینه ای و مدل معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی21 نفر متشکل از خبرگان حوزه برنامه‌ریزی آموزشی در صنعت بیمه و در قسمت کمی 163 کارشناس شرکت آتیه‌سازان حافظ در تهران در سال 1399 بودند ...  بیشتر