دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تدوین واعتباریابی مدل فرایند ارزشیابی ارتقاء وترفیع اعضای ‌هیأت‌ علمی

زهرا طباطبایی جبلی؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ محمد عسگری

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 253-276

https://doi.org/10.22055/edus.2021.35580.3135

چکیده
  فرایند کنونی ارزشیابی ارتقاء و ترفیع اعضای هیأت علمی با ادبیات آموزش‌عالی وتجربه‌های دانشگاه‌های برترجهان همسویی ندارد. لذا این پژوهش با هدف تدوین و اعتبا‌ریابی ‌فرایند ارزشیابی ارتقاء و ترفیع اعضای علمی انجام شد. ابتدا با استفاده از مطالعه تطبیقی، فرایند ارزشیابی در دانشگاه‌های برترجهان وایران مقایسه شد. بر‌اساس یافته‌های ...  بیشتر