دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ رابطه‌ سبک‌ شناختی‌ وابسته‌ به‌ زمینه‌ و نابسته‌ به‌ زمینه‌ و یادگیری‌ خود نظم‌ داده‌ شده‌ با عملکرد ریاضی‌ دانش‌آموزان‌ سوم‌ راهنمایی‌

سید داود حسینی‌ نسب؛ یدالله‌ ولی‌نژاد

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1381، ، صفحه 65-78

https://doi.org/10.22055/edus.2002.16625

چکیده
  به‌ منظور بررسی‌ رابطه‌ سبک‌ شناختی‌ FD-I و راهبردهای‌ یادگیری‌ خود-نظم‌ داده‌ شده‌ با عملکرد ریاضی‌ پایه‌ سوم‌، 280 نفر از دانش‌آموزان‌ این‌ پایه‌ به‌ روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ از بین‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر منطقه‌ چایپاره‌ در استان‌ آذربایجان‌ غربی‌ انتخاب‌ و به‌ منظور ارزیابی‌ سبک‌ شناختی‌ FD-I به‌ آزمون‌ گروهی‌ ...  بیشتر