دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تاثیر مشاوره بر کاهش افسردگی و نا امیدی نوجوانان لوسمیک افسرده در بیمارستان شفای داشگاه علوم پزشکی اهواز

منیجه شهنی‌ییلاق؛ شرافت اکابریان

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1380، ، صفحه 115-126

https://doi.org/10.22055/edus.2001.16599

چکیده
  در این‌ پژوهش‌ تأثیر مشاوره‌ بر کاهش‌ افسردگی‌ و ناامیدی‌ نوجوانان‌ لوسمیک‌ افسرده‌ در بیمارستان‌ شفای‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ اهواز بررسی‌ شده‌ است‌. بدین‌ منظور 100 نفر دختر و پسر بیمار (20-11 ساله‌) مورد بررسی‌ قرار گرفتند که‌ از این‌ تعداد 26 نفر افسرده‌ تشخیص‌ داده‌ شدند. نوجوانان‌ لوسمیک‌ افسرده‌ به‌ طور تصادفی‌ ...  بیشتر