دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
رابطه‌ بین‌ وضعیتهای‌ هویت‌ شغلی‌ و جنس‌ با ترس‌ از موفقیت‌ در دانشجویان‌ رشته‌های‌ فنی‌ و مهندسی‌

مهرناز شهرآرای؛ بهشته‌ عبدی‌

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1381، ، صفحه 43-64

https://doi.org/10.22055/edus.2003.16624

چکیده
  450 دانشجوی‌ سال‌ چهارم‌ رشته‌های‌ فنی‌ و مهندسی‌ دانشگاههای‌ دولتی‌ شهر تهران‌ که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ طبقه‌ای‌ تصادفی‌ برای‌ نمونه‌ تحقیق‌ انتخاب‌ شده‌ بودند، به‌ پرسشنامه‌ وضعیتهای‌ هویت‌ شغلی‌ دیلاس‌ (1981) و پرسشنامه‌ عینی‌ ترس‌ از موفقیت‌ زوکرمن‌ و آلیسون‌ (1976) پاسخ‌ دادند. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از پژوهش‌ ...  بیشتر