دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ نقش‌ روان‌نژندگرایی‌ ، باورهای‌ مربوط‌ به‌ درد و راهبردهای‌ مقابله‌ای ‌ در سازگاری‌ با درد مزمن‌

محمدعلی‌ اصغری‌مقدم‌

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1378، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22055/edus.1999.16095

چکیده
     اصطلاح‌ درد مزمن‌ معمولاً برای‌ توصیف‌ دردی‌ غیرسرطانی‌ و مقاوم‌ به‌ درمان‌ به‌ کار می‌رود که‌ علی‌رغم‌ درمانهای‌ انجام‌ شده‌ بیش‌ از شش‌ ماه‌ تداوم‌ یافته‌ است‌. دردهای‌ مزمن‌ برای‌ بسیاری‌ از بیماران‌ مشکلاتی‌ ایجاد می‌کند که‌ از میان‌ آنها می‌توان‌ افسردگی‌، اضطراب‌، کاهش‌ کار و فعالیتهای‌ روزمره‌، ...  بیشتر