دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
پیدایش‌ و گسترش‌ خدمات‌ مرجع‌ در کتابخانه‌ها

زاهد بیگدلی‌

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1380، ، صفحه 135-154

https://doi.org/10.22055/edus.2002.16026

چکیده
     بخش‌ مرجع‌ در کتابخانه‌هااز مهمترین‌ بخشهاست‌ و خدمات‌ مرجع‌ نمود عینی‌ کلیه‌ تلاشهایی‌ است‌ که‌ در یک‌ کتابخانه‌ به‌ عمل‌ می‌آید. تاریخچه خدمات‌ مرجع‌ به‌ قرنهاپیش‌ می‌رسد، لیکن‌ خدمات‌ مرجع‌ به‌ مفهوم‌ امروزی‌ از اواخر قرن‌ نوزدهم‌ میلادی‌ متداول‌ شد. ارائه مناسب‌ این‌ خدمات‌ علاوه‌ بر مهارتهای‌ فنی‌ ...  بیشتر