دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
جهانی‌ شدن‌ و پیامدهای‌ چالش‌ برانگیز آن‌ برای‌ تعلیم‌ و تربیت‌

سیدمهدی‌ سجادی

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1382، ، صفحه 113-128

https://doi.org/10.22055/edus.2004.16020

چکیده
     یکی‌ از تحولات‌ دوران‌ معاصر که‌ اثرات‌ شگرفی‌ را در عرصه‌های‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ به‌ جای‌ گذاشته‌ و می‌گذارد، مسأله‌ جهانی‌ شدن‌ است‌. جهانی‌ شدن‌ با ابعادی‌ که‌ دارد (اجتماعی‌، فرهنگی‌ و اقتصادی‌) بر تمامی‌ عرصه‌ها از جمله‌ تعلیم‌ و تربیت‌ نیز اثرات‌ فراوانی‌ (اثرات‌ مثبت‌ و منفی‌) به‌ جای‌ ...  بیشتر