دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ الگوی‌ گذران‌ اوقات‌ فراغت‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌

حسین‌ الهام‌پور؛ محمدجعفر پاک‌سرشت‌

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1382، ، صفحه 39-62

https://doi.org/10.22055/edus.2004.16017

چکیده
     انجام‌ این‌ پژوهش‌ برای‌ تحقق‌ دو هدف‌ صورت‌ گرفته‌ است‌: 1) شناسایی‌ الگوی‌ گذران‌ اوقات‌ فراغت‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌، و 2) بررسی‌ نحوه‌ گذران‌ این‌ اوقات‌ با توجه‌ به‌ عواملی‌ همچون‌ جنسیت‌، وضعیت‌ اجتماعی‌- اقتصادی‌، گروه‌ آموزشی‌، عملکرد تحصیلی‌، سکونت‌ در خوابگاه‌، و محل‌ تولد. جامعه‌ ...  بیشتر