دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مقایسه‌ مفاهیم‌ و مفروضه‌های‌ نظریه‌ کلاسیک‌ و نظریه‌ جدید سؤال‌- پاسخ‌ در ساخت‌ آزمونهای‌ روانی‌ و تربیتی‌

حسین‌ سپاسی

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1382، ، صفحه 17-38

https://doi.org/10.22055/edus.2004.16016

چکیده
     مطالعه مسائل‌ اندازه‌گیری‌ به‌ منظور پیدا کردن‌ راه‌ حلهایی‌ برای‌ آنها در روانشناسی‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ نظریه‌ای‌ به‌ نام‌ نظریه‌ آزمون‌ سازی‌ را به‌ وجود آورده‌ است‌. هدف‌ هر نظریه‌ آزمون‌ سازی‌ کمک‌ به‌ دست‌ اندرکاران‌ این‌ فن‌ است‌ تا آنها را از مدلهای‌ منطقی‌ و ریاضی‌ که‌ زیربنای‌ ساخت‌ آزمونهای‌ ...  بیشتر