دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مقایسه‌ وضعیت‌ موجود و مطلوب‌ کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ شیراز در اعمال‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر (TQM) از دیدگاه‌ مدیران‌ و کارشناسان‌

فاطمه‌ تابنده‌

دوره 11، شماره 3 ، اسفند 1383، ، صفحه 133-154

https://doi.org/10.22055/edus.2005.16012

چکیده
  پژوهش‌ حاضر، تحقیقی‌ پیرامون‌ اعمال‌ رویکرد مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر، به‌ عنوان‌ یکی‌ از مناسبترین‌ رهیافتهای‌ رهبری‌ سازمانی‌ توسط‌ مدیران‌ کتابخانه‌های‌ دانشگاههای‌ شیراز است‌. سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر، تمرکز جامع‌ روی‌ برآورده‌ نمودن‌ و پیشی‌ گرفتن‌ در تأمین‌ انتظارات‌ و نیازهای‌ مراجعان‌ می‌باشد که‌ ...  بیشتر