دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ سبکهای‌ مدیریت‌ تعارض‌ در دبیرستانهای‌ شهر یزد از دیدگاه‌ مدیران‌

جلیل‌ بهارستان

دوره 11، شماره 3 ، اسفند 1383، ، صفحه 109-132

https://doi.org/10.22055/edus.2005.16009

چکیده
     انسان‌ در مسیر تکاملی‌ خود، به‌ طور کلی‌، از وحدت‌ به‌ کثرت‌ رسیده‌ و با حل‌ تعارضهای‌ هوای‌ نفس‌ و وجدان‌ و فطرت‌ خویش‌ و نیز با حل‌ تعارض‌ بین‌ ابعاد وجودی‌ و ارزشهای‌ مادی‌ و معنوی‌اش‌، مجدداً به‌ وحدت‌ و قرب‌ الهی‌ و کمال‌ خواهد رسید. به‌ همین‌ دلیل‌، در عرصه مدیریت‌ نیز با حل‌ تعارض‌ میان‌ سبکهای‌ مختلف‌ ...  بیشتر