دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تحلیل‌ عوامل‌ مقیاس‌ روش‌ درجه‌ بندی‌ مهارتهای‌ اجتماعی‌ برای‌ کودکان‌ پیش‌ دبستانی‌

سیما شهیم‌

دوره 11، شماره 3 ، اسفند 1383، ، صفحه 45-58

https://doi.org/10.22055/edus.2005.16006

چکیده
  هدف‌ از اجرای‌ این‌ پژوهش‌ تعیین‌ روائی‌ مقیاس‌ روش‌ درجه‌بندی‌ مهارت‌ اجتماعی‌ برای‌ کودکان‌ پیش‌ دبستانی‌ در شهر شیراز بود. برای‌ این‌ منظور 304 کودک‌ دختر و پسر 3 تا 5/6 ساله‌ توسط‌ والدین‌ و معلمان‌ با استفاده‌ از فرم‌ ویژه‌ کودکان‌ پیش‌ دبستانی‌ مقیاس‌ SSRS ارزیابی‌ شدند. به‌ منظور بررسی‌ روائی‌ مقیاس‌ از همبستگی‌ ...  بیشتر