دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ نظریه‌ اصالت‌ نفع‌ و مضامین‌ آن‌ در آموزش‌ و پرورش‌ اخلاقی‌

پروانه‌ ولوی؛ مسعود صفائی‌مقدم؛ محمدجعفر پاک‌سرشت

دوره 11، شماره 3 ، اسفند 1383، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/edus.2005.16004

چکیده
     هدف‌ این‌ مقاله‌ بررسی‌ و شناخت‌ اصالت‌ نفع‌ و استخراج‌ دلالتهای‌ تربیتی‌ و مضامین‌ اخلاقی‌ آن‌ در آموزش‌ و پرورش‌ می‌باشد و روش‌ تحقیق‌ آن‌ از نوع‌ تحلیلی‌ است‌. نظریه‌ اخلاقی‌ معطوف‌ به‌ نتیجه‌ دارای‌ دو نظریه‌ جزئی‌تر به‌ نام‌ اصالت‌ نفع‌ و خودگرائی‌ است‌. از یک‌ طرف‌ اصالت‌ نفع‌ بر خلاف‌ خودگرایی‌ ...  بیشتر