دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ پیامدهای‌ قصد نشده‌ (برنامه‌ درسی‌ پنهان‌) ناشی‌ از محیط‌ اجتماعی‌ مدارس‌ دوره‌ متوسطه‌ اصفهان‌

محمدحسین‌ علیخانی؛ محمود مهرمحمدی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1384، ، صفحه 121-146

https://doi.org/10.22055/edus.2006.16001

چکیده
     یکی‌ از مهم‌ترین‌ برنامه‌هایی‌ که‌ در نظامهای‌ آموزشی‌ اجرا می‌شود، «برنامه‌ درسی‌ پنهان‌» است‌. مطالعات‌ و تحقیقات‌ فراوانی‌ در کشورهای‌ مختلف‌ در این‌ زمینه‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. منابع‌ سازمان‌ یافته‌ و تخصصی‌ حوزه‌ برنامه‌ درسی‌ و نتایج‌ بسیاری‌ از تحقیقات‌ حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ «محیط‌ اجتماعی‌ ...  بیشتر

مقایسه‌ وضعیت‌ موجود و مطلوب‌ کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ شیراز در اعمال‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر (TQM) از دیدگاه‌ مدیران‌ و کارشناسان‌

فاطمه‌ تابنده‌

دوره 11، شماره 3 ، اسفند 1383، ، صفحه 133-154

https://doi.org/10.22055/edus.2005.16012

چکیده
  پژوهش‌ حاضر، تحقیقی‌ پیرامون‌ اعمال‌ رویکرد مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر، به‌ عنوان‌ یکی‌ از مناسبترین‌ رهیافتهای‌ رهبری‌ سازمانی‌ توسط‌ مدیران‌ کتابخانه‌های‌ دانشگاههای‌ شیراز است‌. سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیر، تمرکز جامع‌ روی‌ برآورده‌ نمودن‌ و پیشی‌ گرفتن‌ در تأمین‌ انتظارات‌ و نیازهای‌ مراجعان‌ می‌باشد که‌ ...  بیشتر